Ako treba správne reklamovať tovar objednaný cez internet

24.04.2018, ABC-bývanie.sk | Hobby, relax, voľný čas

Cez internet nakupuje viac ako 90 percent jeho používateľov. Nie každý nákup je však vydarený, niekedy sa k nám dostane poškodený alebo nefunkčný tovar, ktorý z rozličných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu. Čo robiť?

Pri nákupe cez internet zákazník platí za tovar, ktorý reálne nevidí, no očakáva, že mu bude dobre slúžiť. Za istých podmienok môže riešiť aj vrátenie tovaru do 14 dní, avšak v prípade, že dostane tovar nevyhovujúcej kvality, mal by okamžite pristúpiť k jeho reklamácii. Práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúcich v podobných situáciách upravuje Zákon č. 102/2014 Z.z., známy aj ako Zákon o ochrane spotrebiteľa. Z jeho ustanovení by mal vychádzať reklamačný poriadok každého e-shopu na Slovensku.

11b shutterstock-money-104533877-X.jpg


Čo robiť, keď prídete na chybu

Ak zákazník-spotrebiteľ zistí na výrobku akúkoľvek chybu, mal by ho ihneď prestať používať a okamžite si uplatniť reklamáciu. Jej podmienky musia byť viditeľne prístupné na mieste, ktoré je spotrebiteľovi dostupné, a predajca je povinný spotrebiteľa o nich v plnom rozsahu (podľa príslušného zákona) informovať. Teda oboznámiť ho s rozsahom, podmienkami a so spôsobom reklamácie, ako s miestom, kde možno reklamáciu uplatniť.


Záručná lehota

Dôležitým bodom v prípade reklamácie je záručná lehota tovaru. Jej trvanie býva štandardne stanovené na 24 mesiacov – to je minimum a je len na predajcovi, resp. výrobcovi tovaru, či ju predĺži o ďalšie mesiace. Klesnúť pod túto hranicu však v žiadnom prípade nemôže. Treba tiež zdôrazniť, že reklamáciu nie je možné uplatniť, ak je tovar poškodený bežným používaním v rámci medzí, ktoré vyplývajú z jeho povahy.


Kde možno tovar reklamovať

Podľa zákona má spotrebiteľ právo reklamáciu uplatniť na akejkoľvek prevádzke predávajúceho. Závisí však aj od charakteru výrobku – ak sa to dá, spotrebiteľ predávajúcemu reklamovaný výrobok pri reklamácii odovzdá. Ak to však povaha tovaru nedovoľuje, spotrebiteľ má právo požadovať odstránenie chyby výrobku na mieste, príp. si môže s predajcom (alebo určenou osobou) dohodnúť spôsob prepravy výrobku.


Ako pri reklamácii postupovať

V prvom rade by ste sa mali riadiť reklamačným poriadkom príslušného e-shopu. K tovaru, určenému na reklamáciu, pribaľte sprievodný list s odôvodnením reklamácie, so záručným listom, s kópiou dokladu o zaplatení a vaše kontaktné údaje. Ak pôvodný obal nie je funkčnou časťou tovaru alebo je tovar bez neho nepredajný, neexistuje dôvod, aby bol súčasťou reklamácie.

Predajcovi vzniká povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia. Táto lehota sa začína v deň, keď si predajca zásielku prevzal. Táto 30-dňová lehota je pevne stanovená a nedá sa predĺžiť.

Výsledky reklamácie môžu byť v podstate dva: Ak je reklamácie uplatnená v prvých 12 mesiacoch od kúpy, predajca ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia, pričom všetky náklady znáša on. Ak je reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch a došlo k jej zamietnutiu predajcom, ten je povinný na doklade o vybavení reklamácie uviesť súdneho znalca či autorizovanú osobu, ktorú spotrebiteľ môže požiadať o odborné posúdenie.

Na základe tohto posúdenia môže spotrebiteľ tovar reklamovať u predajcu znovu – a túto reklamáciu už predajca nemôže zamietnuť. Znáša pritom všetky reklamačné náklady (vrátane sumy za odborné posúdenie), ktoré je spotrebiteľovi povinný uhradiť do 14 dní od znovuuplatnenia reklamácie.

refundo-cashback-XX.jpg


Osobitné prípady

Reklamovať možno aj tovar kúpený so zľavou, nie však z dôvodu, pre ktorý bol zlacnený. Ak zákazník tovar kúpil prostredníctvom cashback portálu a bola mu vrátená istá percentuálna časť z nákupu (pretože tak cashback funguje), na základe úspešne uplatnenej reklamácie sa mu táto provízia odráta.

Foto: Refundo, Shutterstock

Podobné články