Normy v stavebníctve a vo výstavbe: február 2010

01.02.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 4063 / 05 /media/images/
Zváranie a príbuzné procesy. Zoznam spôsobov zvárania a ich číselné označovanie (ISO 4063: 2009)
(EN ISO 4063: 2009, ISO 4063: 2009)

STN EN ISO 26304 / 05 5501
Zváracie materiály. Drôty a plnené drôtové elektródy a kombinácie elektród a taviva na zváranie pod tavivom vysokopevných ocelí. Klasifikácia (ISO 26304:2008 vrátane Cor 1:2009) ****)
(EN ISO 26304: 2009, ISO 26304: 2008, ISO 26304:2008/Cor 1: 2009)

STN EN 15665 / 12 8021
Vetranie budov. Určenie parametrov pre návrh vetrania obytných priestorov
(EN 15665: 2009)

STN EN 50131-3 / 33 4591
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 3: Ústredne
(EN 50131-3: 2009)

STN EN 60947-3 / 35 4101
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie
(EN 60947-3: 2009, IEC 60947-3: 2008)

STN EN 60947-7-1 / 35 4101
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-1: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre medené vodiče
(EN 60947-7-1: 2009, IEC 60947-7-1: 2009)

STN EN 60947-7-2 / 35 4101
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-2: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre ochranné medené vodiče
(EN 60947-7-2: 2009, IEC 60947-7-2: 2009)

STN EN 62026-3 / 35 4112
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor-prístroj (CDI). Časť 3: DeviceNet
(EN 62026-3: 2009, IEC 62026-3: 2008)

STN EN 62271-104 / 35 4220
Vysokonapäťové spínacie a riadiacie zariadenia. Časť 104: Spínače na striedavý prúd a na menovité napätia 52 kV a vyššie
(EN 62271-104: 2009, IEC 62271-104: 2009)

STN EN 62386-101 / 36 0597
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 101: Všeobecné požiadavky. Systém ****)
(EN 62386-101: 2009, IEC 62386-101: 2009)

STN EN 62386-102 / 36 0597
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia ****)
(EN 62386-102: 2009, IEC 62386-102: 2009)

STN EN 62386-201 / 36 0597
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 201: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Žiarivky (zariadenie typu 0) ****)
(EN 62386-201: 2009, IEC 62386-201: 2009)

STN EN 62386-202 / 36 0597
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 202: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Samostatné núdzové osvetlenie (zariadenie typu 1) ****)
(EN 62386-202: 2009, IEC 62386-202: 2009)

STN EN 62386-203 / 36 0597
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 203: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Výbojky (okrem žiariviek) (zariadenie typu 2) ****)
(EN 62386-203: 2009, IEC 62386-203: 2009)

STN EN 62386-204 / 36 0597
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 204: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Nízkonapäťové halogénové žiarovky (zariadenie typu 3) ****)
(EN 62386-204: 2009, IEC 62386-204: 2009)

STN EN 62386-208 / 36 0597
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 208: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Spínacia funkcia (zariadenie typu 7) ****)
(EN 62386-208: 2009, IEC 62386-208: 2009)

STN EN 933-9 / 72 1186
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 9: Hodnotenie jemných zŕn. Skúška metylénovou modrou
(EN 933-9: 2009)

STN EN 933-10 / 72 1186
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 10: Hodnotenie jemných zŕn. Zrnitosť kamennej múčky (triedenie v prúde vzduchu)
(EN 933-10: 2009)

STN EN 1097-8 / 72 1187
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 8: Stanovenie súčiniteľa urýchleného vyhladzovania kameniva
(EN 1097-8: 2009)

STN ISO 5019-6 / 72 6200
Žiaruvzdorné tehly. Rozmery. Časť 6: Bázické tehly pre kyslíkové konvertory na výrobu ocele *)
(ISO 5019-6: 2005)

STN ISO 17123-2 / 73 0212
Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 2: Nivelačné prístroje *)
(ISO 17123-2: 2001)

STN ISO 17123-3 / 73 0212
Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 3: Teodolity *)
(ISO 17123-3: 2001)

STN ISO 17123-4 / 73 0212
Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 4: Elektrooptické diaľkomery *)
(ISO 17123-4: 2001)

STN ISO 17123-5 / 73 0212
Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 5: Elektronické tachymetre *)
(ISO 17123-5: 2005)

STN ISO 17123-6 / 73 0212
Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 6: Rotačné laserové prístroje *)
(ISO 17123-6: 2003)

STN ISO 17123-7 / 73 0212
Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 7: Optické prevažovacie prístroje *)
(ISO 17123-7: 2005)

STN ISO 17123-8 / 73 0212
Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 8: GNSS meracie systémy pracujúce kinematickou metódou v reálnom čase *)
(ISO 17123-8: 2007)

STN EN ISO 3382-1 / 73 0534
Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 1: Sálové priestory (ISO 3382-1: 2009)
(EN ISO 3382-1: 2009, ISO 3382-1: 2009)

STN P CEN/TS 1992-4-1 / 73 1252
Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 4-1: Všeobecne
(CEN/TS 1992-4-1: 2009)

STN EN 1090-1 / 73 2601
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
(EN 1090-1: 2009)

STN 73 6123 / 73 6123
Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty

STN ISO 2537 / 75 1304
Hydrometria. Hydrometrické vrtule s rotačným prvkom *)
(ISO 2537: 2007)

STN ISO 3455 / 75 1305
Hydrometria. Kalibrácia hydrometrických prístrojov v priamych otvorených nádržiach *)
(ISO 3455: 2007)

STN ISO 1088 / 75 1309
Hydrometria. Rýchlostno-plošné metódy s použitím hydrometrických vrtúľ. Zber a spracovanie údajov na stanovenie neistôt merania prietokov *)
(ISO 1088: 2007)

STN ISO 14050 / 83 9050
Environmentálne manažérstvo. Slovník
(ISO 14050: 2009)

STN ISO 13785-1 / 92 0214
Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 1: Skúška na vzorke stredných rozmerov
(ISO 13785-1: 2002)

STN EN 15080-8 / 92 0222
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Časť 8: Nosníky ****)
(EN 15080-8: 2009)

STN EN 13501-1+A1 / 92 0850
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)
(EN 13501-1:2007+A1: 2009)
 

Zmeny STN

STN EN 12864/A3 / 06 1821
Nízkotlakové neprestaviteľné regulátory tlaku plynu s maximálnym výstupným tlakom do 200 mbar vrátane, s prietokom do 4 kg/h vrátane, určené pre bután, propán alebo ich zmesi s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami. Zmena A3
(EN 12864:2001/A3: 2009)

STN EN 60947-5-1/A1 / 35 4101
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov. Zmena A1
(EN 60947-5-1:2004/A1: 2009, IEC 60947-5-1:2003/A1: 2009)

STN EN 60061-1/A42 / 36 0340
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla. Zmena A42 ****)
(EN 60061-1:1993/A42: 2009, IEC 60061-1:1969/A42: 2009)

STN EN 60061-2/A39 / 36 0340
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky. Zmena A39 ****)
(EN 60061-2:1993/A39: 2009, IEC 60061-2:1969/A39: 2009)

STN EN 60061-3/A40 / 36 0340
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre. Zmena A40 ****)
(EN 60061-3:1993/A40: 2009, IEC 60061-3:1969/A40: 2009)

STN EN 60061-4/A12 / 36 0340
Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 4: Smernice a všeobecné informácie. Zmena A12 ****)
(EN 60061-4:1992/A12: 2009, IEC 60061-4:1990/A12: 2009)

STN EN 62384/A1 / 36 0585
Elektronické ovládacie zariadenia modulov LED napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom. Prevádzkové požiadavky. Zmena A1 ****)
(EN 62384:2006/A1: 2009, IEC 62384:2006/A1: 2009)

STN EN ISO 4892-2/A1 / 64 0152
Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 4892-2:2006/Amd 1:2009). Zmena A1 ****)
(EN ISO 4892-2:2006/A1: 2009, ISO 4892-2:2006/Amd 1: 2009)

STN 73 0821/Z3 / 73 0821
Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií. Zmena 3
 

Opravy STN

STN EN 933-11/AC / 72 1186
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 11: Skúška na zatriedenie zložiek hrubého recyklovaného kameniva. Oprava AC
(EN 933-11:2009/AC: 2009)

STN EN ISO 9047/AC / 72 2347
Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Stanovenie priľnavosti a súdržnosti tmelov pri premenlivej teplote (ISO 9047:2001/Cor 1:2009). Oprava AC ****)
(EN ISO 9047:2003/AC: 2009, ISO 9047:2001/Cor 1: 2009)

STN EN 13369/AC / 72 3001
Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty. Oprava AC
(EN 13369:2004/AC: 2007)

STN EN 1996-1-1/AC / 73 1101
Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie. Oprava AC
(EN 1996-1-1:2005/AC: 2009)

STN EN 1996-2/AC / 73 1101
Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií. Oprava AC
(EN 1996-2:2006/AC: 2009)

STN EN 1996-3/AC / 73 1101
Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 3: Zjednodušené výpočtové metódy pre nevystužené murované konštrukcie. Oprava AC
(EN 1996-3:2006/AC: 2009)

STN EN 1999-1-4/AC / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Plošné profily tvarované za studena. Oprava AC ****)
(EN 1999-1-4:2007/AC: 2009)

STN EN 1999-1-5/AC / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné pravidlá. Škrupinové konštrukcie. Oprava AC ****)
(EN 1999-1-5:2007/AC: 2009)

STN EN 13108-20/AC / 73 6163
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20: Počiatočná skúška typu. Oprava AC
(EN 13108-20:2006/AC: 2008)

STN EN 13108-21/AC / 73 6163
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: Vnútropodniková kontrola výroby. Oprava AC
(EN 13108-21:2006/AC: 2008)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.