Normy v stavebníctve a vo výstavbe: ponuka vo februári 2021

25.02.2021, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 8502-9 / (03 8224)
Príprava oceľových podkladov pred aplikáciou náterových látok a podobných výrobkov. Skúšky na posudzovanie čistoty povrchu. Časť 9: Prevádzková metóda na konduktometrické stanovenie solí rozpustných vo vode (ISO 8502-9: 2020) ****)
(EN ISO 8502-9: 2020, ISO 8502-9: 2020)

STN EN ISO 1460 / (03 8552)
Kovové povlaky. Zinkové povlaky na železných materiáloch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Gravimetrické stanovenie plošnej hmotnosti (ISO 1460: 2020) ****)
(EN ISO 1460: 2020, ISO 1460: 2020)

STN P CEN/TS 115-4 / (27 4802)
Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 4: Vysvetlenia týkajúce sa súboru noriem EN 115 ****)
(CEN/TS 115-4: 2020)

STN EN ISO 19014-4 / (27 5310)
Zemné stroje. Bezpečnosť. Časť 4: Navrhovanie a hodnotenie softvéru a prenosu dát pre bezpečnostné súčasti riadiaceho systému (ISO 19014-4: 2020) ****)
(EN ISO 19014-4: 2020, ISO 19014-4: 2020)

STN P CEN ISO/TS 23818-1 / (64 3073)
Posudzovanie zhody potrubných systémov z plastov na obnovu existujúcich potrubí. Časť 1: Polyetylénové (PE) materiály (ISO/TS 23818-1: 2020) ****)
(CEN ISO/TS 23818-1: 2020, ISO/TS 23818-1: 2020)

TNI CEN/TR 17499 / (65 7203)
Asfalty a asfaltové spojivá. Príklady označenia CE a vyhlásenia o parametroch (DoP) ****)
(CEN/TR 17499: 2020)

STN EN ISO 15528 / (67 3006)
Náterové látky a ich suroviny. Odber vzoriek (ISO 15528: 2020) ****)
(EN ISO 15528: 2020, ISO 15528: 2020)

STN EN ISO 2431 / (67 3013)
Náterové látky. Stanovenie výtokového času výtokovými pohárikmi (ISO 2431: 2019, opravená verzia 2019-09)
(EN ISO 2431: 2019, ISO 2431 Corrected version 2019-09: 2019)

STN EN ISO 4629-3 / (67 3041)
Spojivá náterových látok. Stanovenie hydroxylového čísla. Časť 3: Rýchla skúška (ISO 4629-3: 2018) ****)
(EN ISO 4629-3: 2020, ISO 4629-3: 2018)

STN EN ISO 2409 / (67 3085)
Náterové látky. Skúška mriežkovým rezom (ISO 2409: 2020) ****)
(EN ISO 2409: 2020, ISO 2409: 2020)

STN EN ISO 2810 / (67 3113)
Náterové látky. Prirodzené starnutie náterov. Expozícia a hodnotenie (ISO 2810: 2020) ****)
(EN ISO 2810: 2020, ISO 2810: 2020)

TNI CEN ISO/TR 19402 / (67 3122)
Náterové látky. Priľnavosť náterov (ISO/TR 19402: 2018) ****)
(CEN ISO/TR 19402: 2020, ISO/TR 19402: 2018)

TNI CEN ISO/TR 21555 / (67 3123)
Náterové látky. Prehľad skúšobných metód na tvrdosť povlakov a odolnosť povlakov proti korózii opotrebovaním (ISO/TR 21555: 2019) ****)
(CEN ISO/TR 21555: 2020, ISO/TR 21555: 2019)

STN EN 1279-6 / (70 1622)
Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 6: Riadenie výroby a periodické skúšky
(EN 1279-6: 2018)

STN EN ISO 22476-9 / (72 1033)
Geotechnický prieskum a skúšky. Terénne skúšky. Časť 9: Terénna vrtuľková skúška (ISO 22476-9: 2020) ****)
(EN ISO 22476-9: 2020, ISO 22476-9: 2020)

STN EN 12370 / (72 1161)
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti kryštalizácii solí
(EN 12370: 2020)

STN EN 17140 / (72 2224)
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované vákuové izolačné panely (VIP). Špecifikácia ****)
(EN 17140: 2020)

STN EN 16977 / (72 7216)
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z kremičitanu vápenatého (CS). Špecifikácia ****)
(EN 16977: 2020)

STN 72 7221-2 / (72 7221)
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia

STN EN ISO 12999-1 / (73 0503)
Stanovenie a aplikácia neistoty merania v stavebnej akustike. Časť 1: Zvuková izolácia (ISO 12999-1: 2020) ****)
(EN ISO 12999-1: 2020, ISO 12999-1: 2020)

STN EN ISO 9053-2 / (73 0504)
Akustika. Stanovenie odporu prúdenia vzduchu. Časť 2: Metóda striedavého prúdenia vzduchu (ISO 9053-2: 2020) ****)
(EN ISO 9053-2: 2020, ISO 9053-2: 2020)

STN EN ISO 10848-5 / (73 0509)
Akustika. Laboratórne meranie a meranie v budovách bočného prenosu zvuku vzduchom, rázom a technickými zariadeniami budov medzi susednými miestnosťami. Časť 5: Vyžarovacia účinnosť stavebných prvkov (ISO 10848-5: 2020) ****)
(EN ISO 10848-5: 2020, ISO 10848-5: 2020)

STN EN ISO 52016-1 / (73 0704)
Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 1: Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017)
(EN ISO 52016-1: 2017, ISO 52016-1: 2017)

TNI CEN ISO/TR 52016-2 / (73 0704)
Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52016-1 a ISO 52017-1 (ISO/TR 52016-2: 2017)
(CEN ISO/TR 52016-2: 2017, ISO/TR 52016-2: 2017)

TNI CEN/TR 17086 / (73 2013)
Ďalší návod na uplatňovanie EN 13791: 2019 a odôvodnenie ustanovení ****)
(CEN/TR 17086: 2020)

STN 73 4301 / (73 4301)
Bytové budovy

STN EN 15998 / (92 0225)
Sklo v stavebníctve. Bezpečnosť v prípade požiaru, požiarna odolnosť. Metodika skúšania pre zatriedenie skla ****)
(EN 15998: 2020)

STN EN 12259-14 / (92 0407)
Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 14: Sprinklery pre budovy na bývanie a ubytovanie ****)
(EN 12259-14: 2020)

STN EN 17407 / (92 0505)
Prenosné zariadenia na dodávku hasiacich látok hasičskými striekačkami. Zberače a rozdeľovače PN 16 ****)
(EN 17407: 2020)

STN EN 1363-1 / (92 0808)
Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky
(EN 1363-1: 2020)

STN EN ISO 11925-2 / (92 0832)
Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňa. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2020)
(EN ISO 11925-2: 2020, ISO 11925-2: 2020)

 

Opravy STN

STN EN 12390-7/AC / (73 1302)
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu. Oprava AC
(EN 12390-7:2019/AC: 2020)

STN EN 12504-1/AC / (73 1303)
Skúšanie betónu v konštrukciách. Časť 1: Vzorky z jadrového vŕtania. Odber, preskúmanie a skúška pevnosti v tlaku. Oprava AC
(EN 12504-1:2019/AC: 2020)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

  • Normy označené *) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku.
  • Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).
  • Normy označené CD sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).