Normy v stavebníctve a vo výstavbe: november 2012

01.11.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 10209 / 01 3101
Technická dokumentácia výrobku. Slovník. Termíny vzťahujúce sa na technické výkresy, definícia produktu a súvisiace produkty (ISO 10209: 2012) ****)
(EN ISO 10209: 2012, ISO 10209: 2012)

STN EN ISO 6433 / 01 3108
Technická dokumentácia výrobku. Odkazy na časti výrobku (ISO 6433: 2012)
(EN ISO 6433: 2012, ISO 6433: 2012)

STN EN ISO 16610-21 / 01 4453
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS).Filtrácia. Časť 21: Lineárne profilové filtre: Gaussove filtre (ISO 16610-21: 2011) ****)
(EN ISO 16610-21: 2012, ISO 16610-21: 2011)

STN EN ISO 7010 / 01 8012
Grafické symboly. Bezpečnostné farby a značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2011) ****)
(EN ISO 7010: 2012, ISO 7010: 2011)

STN EN ISO 19111-2 / 01 9329
Geografické informácie. Priestorové referencovanie pomocou súradníc. Časť 2: Rozšírenie pre parametrické hodnoty (ISO 19111-2: 2009) *)
(EN ISO 19111-2: 2012, ISO 19111-2: 2009)

STN EN ISO 19143 / 01 9355
Geografické informácie. Kódovanie filtrov (ISO 19143: 2010) *)
(EN ISO 19143: 2012, ISO 19143: 2010)

STN EN ISO 19144-1 / 01 9356
Geografické informácie. Klasifikačné systémy. Časť 1: Štruktúra klasifikačného systému (ISO 19144-1: 2009) *)
(EN ISO 19144-1: 2012, EN ISO 19144-1:2012/AC: 2012, ISO 19144-1: 2009, ISO 19144-1:2009/Cor 1: 2012)

STN EN ISO 17653 / 05 1113
Odporové zváranie. Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšanie na krut bodových zvarov zhotovených odporovým zváraním (ISO 17653:2012) ****)
(EN ISO 17653: 2012, ISO 17653: 2012)

STN EN ISO 22825 / 05 1153
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí a niklových zliatin (ISO 22825: 2012) ****)
(EN ISO 22825: 2012, ISO 22825: 2012)

STN EN ISO 18275 / 05 5002
Zváracie materiály. Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie vysokopevných ocelí. Klasifikácia (ISO 18275: 2011) ****)
(EN ISO 18275: 2012, ISO 18275: 2011)

STN EN ISO 21952 / 05 5313
Zváracie materiály. Drôtové elektródy, drôty, tyčinky a zvárací materiál na oblúkové zváranie žiarupevných ocelí v ochrannom plyne. Klasifikácia (ISO 21952:2012) ****)
(EN ISO 21952: 2012, ISO 21952: 2012)

STN EN ISO 16834 / 05 5315
Zváracie materiály. Drôtové elektródy, drôty a tyčinky na oblúkové zváranie vysokopevných ocelí v ochrannom plyne. Klasifikácia (ISO 16834:2012) ****)
(EN ISO 16834: 2012, ISO 16834: 2012)

STN EN ISO 12153 / 05 5506
Zváracie materiály. Plnené drôtové elektródy na oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin v ochrannom plyne alebo bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO 12153: 2011) ****)
(EN ISO 12153: 2012, ISO 12153: 2011)

STN EN ISO 24598 / 05 5508
Zváracie materiály. Pevné drôtové elektródy, plnené drôtové elektródy a kombinácie elektróda-tavivo na zváranie žiarupevných ocelí pod tavivom. Klasifikácia (ISO 24598:2012) ****)
(EN ISO 24598: 2012, ISO 24598: 2012)

STN EN 14597 / 06 0305
Zariadenia na reguláciu teploty a obmedzovače teploty na systémy generujúce teplo ****)
(EN 14597: 2012)

STN EN ISO 17769-1 / 11 /media/images/
Čerpadlá na kvapaliny a inštalácia. Všeobecné termíny, definície, veličiny, písmenové značky a jednotky. Časť 1: Čerpadlá na kvapaliny (ISO 17769-1: 2012) ****)
(EN ISO 17769-1: 2012, ISO 17769-1: 2012)

STN EN ISO 17769-2 / 11 /media/images/
Čerpadlá na kvapaliny a inštalácia. Všeobecné termíny, definície, veličiny, písmenové značky a jednotky. Časť 2: Čerpací systém (ISO 17769-2: 2012) ****)
(EN ISO 17769-2: 2012, ISO 17769-2: 2012)

STN EN 779 / 12 5005
Filtre na odlučovanie častíc na všeobecné vetranie. Stanovenie filtračných parametrov
(EN 779: 2012)

STN EN 1906 / 16 5192
Stavebné kovanie. Dverové kľučky a gule. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1906: 2012)

STN EN 12405-2 / 25 7865
Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 2: Prepočet energie ****)
(EN 12405-2: 2012)

STN EN 12999+A1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Nakladacie žeriavy (Konsolidovaný text)
(EN 12999:2011+A1: 2012)

STN EN 61439-3 / 35 7107
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)
(EN 61439-3: 2012, IEC 61439-3: 2012)

STN EN 62561-7 / 35 7605
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie
(EN 62561-7: 2012, mod. IEC 62561-7: 2011)

STN EN 12665 36 0070
Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie
(EN 12665: 2011)

STN EN 61347-2-7 / 36 0511
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia napájané batériovým zdrojom na núdzové osvetlenie (samostatné)
(EN 61347-2-7: 2012, IEC 61347-2-7: 2011)

STN EN 16247-1 / 38 /media/images/
Energetická diagnostika. Časť 1: Všeobecné požiadavky ****)
(EN 16247-1: 2012)

STN EN 12451 / 42 1525
Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla
(EN 12451: 2012)

STN EN 12452 / 42 1529
Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla
(EN 12452: 2012)

STN P CEN/TS 12666-2 / 64 3047
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polyetylén (PE). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 12666-2: 2012)

STN EN 1425 / 65 7020
Asfalty a asfaltové spojivá. Posudzovanie zjavných vlastností ****)
(EN 1425: 2012)

STN EN 15415-2 / 65 7516
Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc. Časť 2: Metóda (manuálna) maximálnej projektovanej dĺžky pre veľkorozmerové častice ****)
(EN 15415-2: 2012)

STN EN 15415-3 / 65 7516
Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc. Časť 3: Metóda analýzy obrazu pre veľkorozmerové častice ****)
(EN 15415-3: 2012)

STN EN 480-8 / 72 2323
Prísady do betónu, mált a zálievok. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie obsahu ustálenej sušiny
(EN 480-8: 2012)

STN EN ISO 16484-5 / 73 0702
Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2012) ****)
(EN ISO 16484-5: 2012, ISO 16484-5: 2012)

STN P CEN/TS 16384 / 73 5978
Syntetické povrchy pre vonkajšie športové areály. Vylúhovacia skúška ****)
(CEN/TS 16384: 2012)

STN EN 12697-6 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti asfaltových skúšobných telies
(EN 12697-6: 2012)

STN EN 12697-30 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 30: Zhotovenie skúšobných vzoriek rázovým zhutňovačom
(EN 12697-30: 2012)

STN EN 12697-45 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 45: Stanovenie trvanlivosti hutnenej asfaltovej zmesi po intenzívnom starnutí (SATS)
(EN 12697-45: 2012)

STN EN 13286-47 / 73 6181
Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 47: Skúšobná metóda na stanovenie Kalifornského pomeru únosnosti, indexu okamžitej únosnosti a lineárneho napučiavania
(EN 13286-47: 2012)

STN EN 13481-7 / 73 6370
Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti upevňovacích systémov. Časť 7: Špeciálne systémy upevnenia výhybiek, križovatiek a prídržníc ****)
(EN 13481-7: 2012)

STN EN 15254-7 / 92 0220
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Sendvičové panely s kovovým plášťom ****)
(EN 15254-7: 2012)

STN EN 13381-6 / 92 0814
Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 6: Ochrana aplikovaná na oceľové duté prvky vyplnené betónom ****)
(EN 13381-6: 2012)
 

Zmeny STN

STN 73 6242/Z1 / 73 6242
Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály. Zmena 1
 

Opravy STN

STN EN 62305-3/O1 / 34 1390
Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života. Oprava 1

STN 34 7661/O1 / 34 7661
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. Oprava 1

STN EN 12201-4/OA / 64 3041
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Časť 4: Armatúry. Oprava A

STN EN ISO 6946/O1 / 73 0559
Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946: 2007). Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.