Aj tepelnoizolačné výrobky musia mať rodný list

11.07.2007, Anna Paulíková | Materiály, technológie, konštrukcie

Dôležitou súčasťou stavby sú tepelnoizolačné výrobky. Plnia významnú funkciu z hľadiska energetickej hospodárnosti budovy, bránia únikom tepla, zvyšujú tepelnú pohodu a podieľajú sa na znížení nákladov na vykurovanie.

Miest, kadiaľ uniká teplo, je veľa: sú to okná, steny, podlahy, suterén, strecha a rôzne škáry. Vo všetkých prípadoch pomôže len dobrá tepelná izolácia.

Každý výrobca stavebného výrobku nesie primárnu zodpovednosť za jeho kvalitu. Preto musí pred uvedením konkrétneho výrobku na trh preukázať jeho zhodu s príslušnou technickou špecifikáciou, ktorou je výrobková harmonizovaná európska norma alebo národná norma.

Ak takáto norma neexistuje, musí výrobca tepelnoizolačného (TI) produktu získať technické osvedčenie, ktoré je technickou špecifikáciou na výrobok do lehoty ukončenia koexistenčného obdobia budúcej normy.
 

Prísne kvalitatívne hodnotenia

Hodnotenie zhody TI výrobku sa musí vykonávať podľa STN EN 13172:2003 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo, hodnotenie zhody a je založené v systéme hodnotenia zhody 1 na certifikácii výrobkov, ktorá zahŕňa počiatočnú inšpekciu, počiatočné skúšky typu na vzorkách odobratých v štyroch rôznych dňoch v mieste výroby.

Zahŕňa tiež priebežné inšpekcie vnútropodnikovej kontroly v systéme hodnotenia zhody 3 na počiatočných skúškach typu na vzorkách odobratých v štyroch rôznych dňoch v mieste výroby.
Technická špecifikácia určuje, ktoré vlastnosti musí výrobca deklarovať vždy a ktoré navyše podľa zamýšľaného účelu použitia.

Požadované vlastnosti na daný účel použitia predpisuje mandát technickej komisie CEN/TV 88 "M 103: 1994 Mandát pre CEN/CENELEC, týkajúci sa výkonu normalizačnej práce na harmonizovaných normách pre tepelnoizolačné výrobky".
 

Národná a európska cesta

Podľa účelu použitia delíme TI výrobky na tri základné skupiny:
- tepelnoizolačné výrobky na budovy,
- tepelnoizolačné výrobky na technické zariadenia budov,
- tepelnoizolačné výrobky na inžinierske stavby.
Podľa spôsobu výroby delíme TI výrobky na dve skupiny:
- tepelnoizolačné výrobky vyrábané priemyselne,
- tepelnoizolačné výrobky vytvárané na stavbe.

V prípade TI produktov na technické zariadenia budov a TI výrobkov na inžinierske stavby sa zatiaľ uplatňuje „národná cesta“, t.j. hodnotenie zhody s národnými technickými osvedčeniami, resp. európska cesta – hodnotenie zhody s európskymi technickými osvedčeniami.

Každý TI výrobok musí mať "rodný list" – vyhlásenie zhody. Musí byť označený značkou zhody, ktorá má predpísanú formu so všetkými sprievodnými údajmi. Za určitých podmienok existuje možnosť značky zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi, úplná značka však musí byť súčasťou sprievodnej dokumentácie.

Pri výbere vhodného TI výrobku je dobré mať základný prehľad o najbežnejších materiáloch, používaných na tepelnú izoláciu budov.
 

Minerálna vlna

Vlastnosti:
- tepelná konduktivita (koeficient tepelnej vodivosti) 0,035 až 0,050 W/(m.K)
- objemová hmotnosť 30 kg/m3 až 70 kg/m3
- trieda reakcie na oheň A1, A2
- vysoká teplota použitia
- vysoká priepustnosť vodnej pary (faktor difúzneho odporu 1 až 3)
- zvukovoizolačné vlastnosti
- bez objemových zmien
- pružnosť, tvarovateľnosť
- jednoduchá manipulácia
- vyššia nasiakavosť (potrebná hydrofobizácia)
- živočíšni škodcovia (hlodavce, vtáky)
- potrebná ochrana pri manipulácii s výrobkami
Použitie:
základy, steny, podlahy (aj zaťažované), strechy, potrubia
 

Expandovaný polystyrén

Vlastnosti:
- tepelná konduktivita 0,035 až 0,040 W/(m.K)
- objemová hmotnosť 15 kg/m3 až 35 kg/m3 v závislosti od použitia
- pevnosť v tlaku v závislosti od objemovej hmotnosti
- nízka nasiakavosť
- priepustnosť vodnej pary (faktor difúzneho odporu 10 až 100)
- trieda reakcie na oheň E
- teplota použitia (dlhodobo by nemala prekročiť +70 ºC)
- náchylnosť na objemové zmeny
- nízka odolnosť proti prerazeniu
- nízka odolnosť proti organickým rozpúšťadlám a lepidlám obsahujúcim rozpúšťadlá
- biologickí škodcovia (hlodavce, vtáky)
Použitie:
steny (okrem suterénnych), podlahy, dvojplášťové strechy, chladiarne
 

Extrudovaný polystyrén

Vlastnosti:
- tepelná konduktivita 0,035 až 0,040 W/(m.K)
- vysoká pevnosť v tlaku
- nízka nasiakavosť
- malé objemové zmeny
- priepustnosť vodnej pary (faktor difúzneho odporu 50 až 300)
- trieda reakcie na oheň E (D)
- teplota použitia (dlhodobo by nemala presahovať +75 ºC)
- nízka odolnosť voči prerazeniu
- nízka odolnosť proti organickým rozpúšťadlám a lepidlám obsahujúcim rozpúšťadlá
- biologickí škodcovia (hlodavce, vtáky)
Použitie:
základy, steny, podlahy, obrátené strechy, miesta vystavené vlhkosti, chladiarne, klziská, priemyselné podlahy, cesty, koľajnicové lôžka a letiská
 

Penový polyuretán – tvrdá pena

Vlastnosti:
- tepelná konduktivita 0,02 až 0,035 W/(m.K)
- objemová hmotnosť 30 kg/m3 až 100 kg/m3 v závislosti od použitia ( možnosť dosiahnuť až 700 kg/m3 pre extrémne zaťaženia
- nízka nasiakavosť
- vysoká pevnosť v tlaku
- bez objemových zmien
- jednoduchá manipulácia
- trieda reakcie na oheň B a E
- priepustnosť vodnej pary (faktor difúzneho odporu 30 až 100)
- teplota použitia (dlhodobo by nemala prekročiť +100 ºC)
Použitie:
steny (sendvičové panely), strechy, miesta vystavené vlhkosti, technické izolácie – ohrievače vody, chladiarne
 

Penové sklo

Vlastnosti:
- tepelná konduktivita 0,04 až 0,060 W/(m.K)
- trieda reakcie na oheň A 1
- vysoká teplota použitia
- nízka nasiakavosť
- vysoká pevnosť v tlaku
- bez objemových zmien
- biologická odolnosť
- objemová hmotnosť 100 kg/m3 až 180 kg/m3
Použitie:
základy, steny (suterénne), zaťažované podlahy, ploché strechy, terasy, nízkoteplotné sklady, klziská
 

Drevitá vlna

Vlastnosti:
- trieda reakcie na oheň B
- malé objemové zmeny
- dobrá priľnavosť povrchovej úpravy
- zvukovoizolačné vlastnosti
- biologická odolnosť
- priepustnosť vodnej pary (µ = 5 v zmysle EN 13168)
- tepelná konduktivita 0,06 až 0,1 W/(m.K)
- objemová hmotnosť 300kg/m3 až 400 kg/m3
- nasiakavosť
Použitie:
najčastejšie v kombinácii s MW alebo EPS (zlepšenie tepelnoizolačných vlastností), základy, steny vonkajšie i vnútorné, drevostavby, nízkoenergetické domy
 

Perlit

Vlastnosti:
- tepelná konduktivita 0,045 až 0,070 W/(m.K)
- trieda reakcie na oheň A1, A2
- použitie vysokej i extrémne nízkej teplote
- vysoká priepustnosť vodnej pary (faktor difúzneho odporu 1 až 3)
- bez objemových zmien
- biologická odolnosť
- nasiakavosť
- objemová hmotnosť 180 kg/m3 až 260 kg/m3
Použitie:
vo forme dosiek na základy, steny a podlahy, častejšie však vo forme násypov ako plnivo do betónu, malty a omietky.


Autorka pôsobí v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n.o., pobočka Nitra.

Podobné články