Normy v stavebníctve a vo výstavbe: december 2012

01.12.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 9712 / 01 5000
Nedeštruktívne skúšanie Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (ISO 9712: 2012)
(EN ISO 9712: 2012, ISO 9712: 2012)

STN EN ISO 9227 / 03 8132
Skúšky korózie v umelých atmosférach. Skúšky soľnou hmlou (ISO 9227: 2012)
(EN ISO 9227: 2012, ISO 9227: 2012)

STN EN ISO 22825 / 05 1153
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí a niklových zliatin (ISO 22825: 2012)
(EN ISO 22825: 2012, ISO 22825: 2012)

STN EN 15316-4-5 / 06 0237
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Systémy výroby tepla, vlastnosti a kvalita centralizovaného zásobovania teplom a veľkoobjemových systémov
(EN 15316-4-5: 2007)

STN EN 303-5 / 07 0251
Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie
(EN 303-5: 2012)

STN EN 12842 / 13 8210
Tvarovky z tvárnej liatiny pre rúrkové systémy z PVC alebo PE. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 12842: 2012)

STN EN 81-21+A1 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách (Konsolidovaný text)
(EN 81-21:2009+A1: 2012)

STN EN 12001 / 27 8533
Prepravné, striekacie a pokladacie stroje na betónovú zmes a čerstvú maltu. Požiadavky na bezpečnosť ****)
(EN 12001: 2012)

STN EN 15877-1 / 28 7222
Železnica.Označovanie železničných vozidiel. Časť 1: Nákladné vozne ****)
(EN 15877-1: 2012)

TNI CLC/TR 50501-2 / 34 2670
Koľajové vozidlá. Komunikácia medzi vozidlami a medzi vlakom a zariadeniami na trati. Časť 2: Technický obsah normalizácie v oblasti vzájomnej komunikácie ****)
(CLC/TR 50501-2: 2012)

STN EN 12258-1 / 42 /media/images/
Hliník a zliatiny hliníka. Termíny a definície. Časť 1: Všeobecné termíny ****)
(EN 12258-1: 2012)

STN EN ISO 472 / 64 /media/images/
Plasty. Slovník (ISO 472: 1999) ****)
(EN ISO 472: 2001, ISO 472: 1999)

STN EN 14770 / 65 7033
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie komplexného modulu v strihu a fázového uhla. Dynamický strihový reometer (DSR) ****)
(EN 14770: 2012)

STN EN 14771 / 65 7034
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie modulu pružnosti pri ohybe. Priehybový trámový reometer (BBR) ****)
(EN 14771: 2012)

STN EN 14769 / 65 7057
Asfalty a asfaltové spojivá. Skúška urýchleným starnutím s použitím tlakovej nádoby (PAV) ****)
(EN 14769: 2012)

STN EN 12004+A1 / 72 2461
Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navrhovanie (Konsolidovaný text)
(EN 12004:2007+A1: 2012)

STN EN 13583 / 72 7653
Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti ľadovcu
(EN 13583: 2012)

STN EN 13967 / 72 7662
Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky
(EN 13967: 2012)

STN EN 14909 / 72 7673
Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy proti vlhkosti. Definície a vlastnosti
(EN 14909: 2012)

STN EN 1745 / 73 0597
Murivo a výrobky na murovanie. Metóda stanovenia tepelnoizolačných vlastností
(EN 1745: 2012)

STN EN 1993-4-2 / 73 1405
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže
(EN 1993-4-2: 2007, EN 1993-4-2:2007/AC: 2009)

STN EN 12697-1 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 1: Obsah rozpustného spojiva
(EN 12697-1: 2012)

STN EN 12697-21 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 21: Skúška zatlačenia tŕňa na skúšobnej platni
(EN 12697-21: 2012)

STN EN 12697-24 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 24: Odolnosť proti únave
(EN 12697-24: 2012)

STN EN 12697-39 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 39: Skúška zisťovania obsahu spojiva termickou analýzou ****)
(EN 12697-39: 2012)

STN EN 12697-40 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 40: Odvodnenie in-situ
(EN 12697-40: 2012)

STN EN 13481-1 / 73 6370
Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 1: Definície
(EN 13481-1: 2012)

STN EN 13481-2 / 73 6370
Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 2: Systémy upevnenia pre betónové podvaly
(EN 13481-2: 2012)

STN EN 13481-3 / 73 6370
Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 3: Systémy upevnenia pre drevené podvaly
(EN 13481-3: 2012)

STN EN 13481-4 / 73 6370
Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 4: Systémy upevnenia pre oceľové podvaly
(EN 13481-4: 2012)

STN EN 13481-5 / 73 6370
Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 5: Systémy upevnenia pre pevnú jazdnú dráhu s koľajnicami na povrchu alebo zapustenými v žliabku
(EN 13481-5: 2012)

STN EN 16031 / 73 8121
Nastaviteľné teleskopické hliníkové stojky. Špecifikácie výrobkov, návrh a hodnotenie pomocou výpočtov a skúšok
(EN 16031: 2012)

STN EN 16095 / 76 0201
Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Zaznamenávanie stavu hnuteľného kultúrneho dedičstva ****)
(EN 16095: 2012)

STN EN 16096 / 76 0202
Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Sledovanie stavu a správa o nehnuteľnom kultúrnom dedičstve ****)
(EN 16096: 2012)

STN EN 16085 / 76 0301
Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Metodika odoberania vzoriek z materiálov tvoriacich kultúrne dedičstvo. Všeobecné pravidlá ****)
(EN 16085: 2012)

STN EN 671-1 / 92 0403
Stabilné hasiace zariadenia. Nástenné hydranty. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou
(EN 671-1: 2012)

STN EN 671-2 / 92 0403
Stabilné hasiace zariadenia. Nástenné hydranty. Časť 2: Nástenné hydranty s plochou hadicou
(EN 671-2: 2012)
 

Zmeny STN

STN EN 1993-4-2/NA / 73 1405
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže. Národná príloha

STN EN 13670/NA / 73 2400
Zhotovovanie betónových konštrukcií. Národná príloha

STN 92 0241/Z1 / 92 0241
Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami. Zmena 1
 

Opravy STN

STN EN 459-2/O1 / 72 2200
Stavebné vápno. Časť 2: Skúšobné metódy. Oprava 1

STN 73 0540-2/O1 / 73 0540
Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Oprava 1

STN EN 13501-1+A1/O1 / 92 0850
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text). Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.