Normy v stavebníctve a vo výstavbe: február 2013

01.02.2013, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 17263 / 01 8526
Telematika v cestnej doprave. Automatická identifikácia vozidiel a zariadení. Intermodálna preprava tovaru. Parametre systému (ISO 17263: 2012) ****)
(EN ISO 17263: 2012, ISO 17263: 2012)

STN P CEN ISO/TS 17444-1 / 01 8578
Elektronický výber poplatkov. Spoplatňovanie. Časť 1: Stupnice (ISO/TS 17444-1: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 17444-1: 2012, ISO/TS 17444-1: 2012)

STN P CEN ISO/TS 16407-1 / 01 8592
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa CEN ISO/TS 17575-1. Časť 1: Abstraktný testovací program a skúšobné účely (ISO/TS 16407-1:2011) ****)
(CEN ISO/TS 16407-1: 2011, ISO/TS 16407-1: 2011)

STN P CEN ISO/TS 16410-1 / 01 8593
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa CEN ISO/TS 17575-3. Časť 1: ATS / Abstraktný testovací program a skúšobné účely (ISO/TS 16410-1:2011) ****)
(CEN ISO/TS 16410-1: 2011, ISO/TS 16410-1: 2011)

STN 33 2000-7-714 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vonkajšie svetelné inštalácie
(HD 60364-7-714: 2012, IEC 60364-7-714: 2011)

STN 33 2000-7-715 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Svetelné inštalácie na malé napätie
(HD 60364-7-715: 2012, mod. IEC 60364-7-715: 2011)

STN EN 62305-4 / 34 1390
Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách
(EN 62305-4: 2011, mod. IEC 62305-4: 2010)

STN EN ISO 9117-4 / 67 3057
Náterové látky. Skúšky zasychania. Časť 4: Skúšobná metóda s použitím mechanického zapisovača (ISO 9117-4: 2012) ****)
(EN ISO 9117-4: 2012, ISO 9117-4: 2012)

STN EN ISO 9117-5 / 67 3057
Náterové látky. Skúšky zasychania. Časť 5: Modifikovaná Bandow-Wolffová skúška (ISO 9117-5: 2012) ****)
(EN ISO 9117-5: 2012, ISO 9117-5: 2012)

STN 72 1014 / 72 1014
Laboratórne stanovenie medze tekutosti zemín Casagrandeho metódou

STN EN 771-2 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 2: Vápenno-pieskové murovacie prvky
(EN 771-2: 2011)

STN EN 846-5 / 72 2711
Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 5: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (skúška dvojprvkových telies) ****)
(EN 846-5: 2012)

STN EN 846-6 / 72 2711
Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 6: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (jednostranná skúška) ****)
(EN 846-6: 2012)

STN EN 846-7 / 72 2711
Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 7: Stanovenie únosnosti v šmyku a závislosti deformácie na zaťažení šmykových a klzných spôn (skúška dvojprvkových telies) ****)
(EN 846-7: 2012)

STN EN 846-14 / 72 2711
Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 14: Stanovenie počiatočnej šmykovej pevnosti medzi prefabrikovanou časťou spriahnutého prekladu a muriva nad ním ****)
(EN 846-14: 2012)

STN EN 14706 / 72 7042
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty ****)
(EN 14706: 2012)

STN EN 14707 / 72 7043
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty vopred tvarovanej izolácie potrubí ****)
(EN 14707: 2012)

STN EN 13469 / 72 7066
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie priepustnosti vodnej pary vopred tvarovanej izolácie potrubí ****)
(EN 13469: 2012)

STN EN 13472 / 72 7069
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie krátkodobej nasiakavosti pri čiastočnom ponorení vopred tvarovanej izolácie potrubí ****)
(EN 13472: 2012)

STN 73 3040 / 73 3040
Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky

STN 73 3041 / 73 3041
Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky

STN EN 13200-1 / 73 5230
Zariadenia pre divákov. Časť 1: Všeobecné charakteristiky priestorového usporiadania hľadiska
(EN 13200-1: 2012)

STN EN ISO 10776 / 80 6130
Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie priepustnosti vody kolmo na rovinu pri zaťažení (ISO 10776:2012) ****)
(EN ISO 10776: 2012, ISO 10776: 2012)

STN EN ISO 10772 / 80 6135
Geotextílie. Skúšobná metóda na stanovenie filtračnej vlastnosti geotextílií pri turbulentnom prúdení (ISO 10772:2012) ****)
(EN ISO 10772: 2012, ISO 10772: 2012)

STN EN 232 / 91 4105
Vane. Rozmery pripájacích otvorov ****)
(EN 232: 2012)

STN EN 251 / 91 4106
Vane pre sprchové kúty. Rozmery pripájacích otvorov ****)
(EN 251: 2012)

Opravy STN

STN EN 933-1/O1 / 72 1186
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor. Oprava 1

STN EN 1991-1-2/AC2 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom. Oprava AC2
(EN 1991-1-2:2002/AC: 2012)

STN EN 1991-1-6/AC2 / 73 /media/images/
Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby. Oprava AC2
(EN 1991-1-6:2005/AC: 2012)

STN EN 1991-4/AC / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže. Oprava AC
(EN 1991-4:2006/AC: 2012)

STN EN ISO 26986/AC / 91 7876
Pružné dlážkoviny. Podlahové krytiny z expandovaného (penového) PVC (polyvinylchloridu). Špecifikácia (ISO 26986: 2010). Oprava AC ****)
(EN ISO 26986:2012/AC: 2012)

STN EN ISO 10595/AC / 91 7877
Pružné dlážkoviny. Polopružné polyvinylchloridové dlaždice. Špecifikácia (ISO 10595: 2010). Oprava AC ****)
(EN ISO 10595:2012/AC: 2012)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.