Normy v stavebníctve a vo výstavbe: január 2013

02.01.2013, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO/IEC 17024 / 01 5258
Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024:2012) ****)
(EN ISO/IEC 17024: 2012, ISO/IEC 17024: 2012)

STN EN ISO 898-5 / 02 1005
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z uhlíkovej a legovanej ocele. Časť 5: Nastavovacie skrutky a podobné spojovacie súčiastky so stanovenými triedami. Základný závit s jemným stúpaním (ISO 898-5: 2012)
(EN ISO 898-5: 2012, ISO 898-5: 2012)

STN EN ISO 10380 / 02 8325
Potrubie. Vlnovcové kovové hadice a montáž hadíc (ISO 10380: 2012) ****)
(EN ISO 10380: 2012, ISO 10380: 2012)

STN EN ISO 15614-13 / 05 0310
Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 13: Odporové stykové stláčacie a odtavovacie zváranie (ISO 15614-13: 2012) ****)
(EN ISO 15614-13: 2012, ISO 15614-13: 2012)

STN EN 15502-1 / 07 0253
Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky
(EN 15502-1: 2012)

STN EN 12320 / 16 6240
Stavebné kovanie. Visiace zámky a západky. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 12320: 2012)

STN P CEN/TS 15597-2 / 27 8315
Zariadenia zimnej údržby. Posýpacie stroje. Časť 2: Požiadavky na distribúciu a skúšanie ****)
(CEN/TS 15597-2: 2012)

STN EN 13103+A2 / 28 2301
Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Hnané nápravy. Konštrukčný návrh (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13103:2009+A2: 2012)

STN P CEN/TS 15430-2 / 30 3352
Údržbárske zariadenia zimnej a cestnej služby. Zber dát a ich prenos. Časť 2: Protokol na prenos dát medzi serverom poskytovateľa informácií a používateľským serverom klienta ****)
(CEN/TS 15430-2: 2012)

STN EN 50134-3 / 33 4594
Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 3: Miestna jednotka a ovládač
(EN 50134-3: 2012)

STN EN 50553 / 34 1520
Dráhové aplikácie. Požiadavky na jazdnú schopnosť v prípade požiaru na koľajových vozidlách
(EN 50553: 2012)

STN EN 16231 / 38 /media/images/
Metodika určenia porovnávacích hodnôt energetickej efektívnosti ****)
(EN 16231: 2012)

STN EN 16212 / 38 /media/images/
Energetická účinnosť a výpočet úspor, metódy Top-down (zhora-nadol) a Bottom-up (zdola-nahor) ****)
(EN 16212: 2012)

TNI CEN/TR 13737-1 / 38 6407
Príručka na implementáciu funkčných noriem vypracovaných CEN/TC 234 Plynárenská infraštruktúra. Časť 1: Všeobecne ****)
(CEN/TR 13737-1: 2012)

STN EN 12007-1 / 38 6409
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku ****)
(EN 12007-1: 2012)

STN EN 12007-2 / 38 6409
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane) ****)
(EN 12007-2: 2012)

STN EN 12007-4 / 38 6409
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody pre maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 4: Špecifické požiadavky na rekonštrukcie ****)
(EN 12007-4: 2012)

STN EN 12327 / 38 6437
Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku ****)
(EN 12327: 2012)

STN P CEN/TS 15119-2 / 49 0669
Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Zisťovanie emisií z dreva ošetreného ochrannými prostriedkami do ovzdušia. Časť 2: Výrobky z dreva vystavené v triede používania 4 alebo 5 (v kontakte so zemou, sladkou vodou alebo morskou vodou). Laboratórna metóda ****)
(CEN/TS 15119-2: 2012)

TNI CEN/TR 16420 / 49 0715
Analytická metóda na propiconazol v ošetrených vzorkách dreva ****)
(CEN/TR 16420: 2012)

STN EN ISO 11833-1 / 64 3203
Plasty. Dosky z nemäkčeného polyvinylchloridu. Typy, rozmery a charakteristiky. Časť 1: Dosky s hrúbkou najmenej 1 mm (ISO 11833-1: 2012) ****)
(EN ISO 11833-1: 2012, ISO 11833-1: 2012)

STN P CEN/TS 16398 / 64 8017
Plasty. Vzor na uvádzanie a oznamovanie obsahu uhlíka založeného na biomase a možnosti zhodnocovania biopolymérov a bioplastov. Údajový list ****)
(CEN/TS 16398: 2012)

STN EN 16345 / 65 7061
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie výtokového času asfaltových emulzií s použitím viskozimetra Redwood č. II ****)
(EN 16345: 2012)

STN P CEN/TS 16346 / 65 7079
Asfaltové spojivá. Stanovenie správania sa pri lámaní a okamžitá priľnavosť katiónových asfaltových emulzií s kamenivom 2/4 mm ****)
(CEN/TS 16346: 2012)

STN EN 15359 / 65 7502
Tuhé alternatívne palivá. Špecifikácie a triedy
(EN 15359: 2011)

STN EN ISO 13632 / 67 1015
Spojivá pre náterové látky. Kolofónia. Odber a príprava vzoriek na meranie farby (ISO 13632: 2012) ****)
(EN ISO 13632: 2012, ISO 13632: 2012)

STN EN 927-3 / 67 2010
Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 3: Skúška prirodzeným poveternostným starnutím ****)
(EN 927-3: 2012)

STN EN ISO 2812-3 / 67 2011
Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 3: Metóda s použitím absorpčného prostriedku (ISO 2812-3: 2012) ****)
(EN ISO 2812-3: 2012, ISO 2812-3: 2012)

STN EN ISO 13076 / 67 2070
Náterové látky. Osvetlenie a postupy vizuálneho hodnotenia (ISO 13076: 2012) ****)
(EN ISO 13076: 2012, ISO 13076: 2012)

STN EN ISO 9117-6 / 67 3057
Náterové látky. Skúšky zasychania. Časť 6: Skúška zasychania do stavu bez odtlačku (ISO 9117-6: 2012) ****)
(EN ISO 9117-6: 2012, ISO 9117-6: 2012)

STN EN 572-1 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 1: Definície a všeobecné fyzikálne a mechanické vlastnosti
(EN 572-1: 2012)

STN EN 572-2 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 2: Floatové sklo
(EN 572-2: 2012)

STN EN 572-3 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 3: Leštené sklo s drôtenou vložkou
(EN 572-3: 2012)

STN EN 572-4 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 4: Ťahané ploché sklo
(EN 572-4: 2012)

STN EN 572-5 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 5: Vzorované sklo
(EN 572-5: 2012)

STN EN 572-6 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 6: Vzorované sklo s drôtenou vložkou
(EN 572-6: 2012)

STN EN 572-7 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 7: Profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez drôtenej vložky
(EN 572-7: 2012)

STN EN 572-8 / 70 1610
Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 8: Dodávané a konečné narezané veľkosti
(EN 572-8: 2012)

TNI CEN/TR 16410 / 72 /media/images/
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Prekážky v používaní. Rozšírenie predmetu CEN/TR 15855 Prekážky obchodu ****)
(CEN/TR 16410: 2012)

STN EN 1744-8 / 72 1189
Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 8: Triediaca skúška na stanovenie obsahu kovov v kaloch z popolčeka z komunálnych spaľovní (MIBA) ****)
(EN 1744-8: 2012)

STN EN 934-2+A1 / 72 2324
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie (Konsolidovaný text)
(EN 934-2:2009+A1: 2012)

STN EN 934-3+A1 / 72 2324
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 3: Prísady do mált na murovanie. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie (Konsolidovaný text)
(EN 934-3:2009+A1: 2012)

STN 73 0532 / 73 0532
Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky
(ČSN 73 0532: 2010)

STN EN ISO 12631 73 0707
Tepelnotechnické vlastnosti závesných stien. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla (ISO 12631: 2012) ****)
(EN ISO 12631: 2012, ISO 12631: 2012)

STN EN 16028 / 73 2280
Železnice. Riadenie trenia medzi kolesom a koľajnicou. Mazivá pre vlakové a traťové aplikácie. ****)
(EN 16028: 2012)

STN EN 12697-5 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti
(EN 12697-5: 2009, EN 12697-5:2009/AC: 2012)

STN EN 12697-7 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 7: Stanovenie objemovej hmotnosti asfaltovej zmesi pomocou lúčov gama
(EN 12697-7: 2002)

STN EN 12697-44 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 44: Šírenie trhliny na skúšobnom telese polkruhového prierezu namáhanom ohybom
(EN 12697-44: 2010)

STN EN 13321-1 / 74 7302
Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy ****)
(EN 13321-1: 2012)

STN EN 795 / 83 2629
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia
(EN 795: 2012)

STN EN ISO 28803 / 83 3548
Ergonómia fyzikálneho prostredia. Aplikácia medzinárodných noriem na ľudí s osobitnými požiadavkami (ISO 28803: 2012)
(EN ISO 28803: 2012, ISO 28803: 2012)

STN EN 650 / 91 7851
Pružné dlážkoviny. Polyvinylchloridové dlážkoviny na podklade z jutoviny alebo polyesterového rúna alebo z polyesterového rúna na polyvinylchloridovom podklade. Špecifikácia ****)
(EN 650: 2012)

STN 92 0203 / 92 0203
Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN EN 15269-2 / 92 0223
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 2: Požiarna odolnosť otočných oceľových dverových zostáv so závesmi alebo čapmi ****)
(EN 15269-2: 2012)

STN EN 15269-3 / 92 0223
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 3: Požiarna odolnosť otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi vyrobených z dreva a otváravých okien s dreveným rámom ****)
(EN 15269-3: 2012)

STN 92 1101-1 / 92 1101
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov

STN 92 1101-2 / 92 1101
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

STN 92 1101-3 / 92 1101
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov

STN P CEN/TS 16118 / 96 5126
Chránené bývanie. Požiadavky na služby pre seniorov poskytované v systéme chráneného bývania ****)
(CEN/TS 16118: 2012)

Zmeny STN

STN 92 0201-3/Z3 / 92 0201
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb. Zmena 3
 

Opravy STN

STN EN 13001-3-1/C1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií. Oprava C1 ****)
(EN 13001-3-1:2012/Cor. Jun.: 2012)

STN EN 50399/O1 / 34 7104
Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.