Normy v stavebníctve a vo výstavbe: marec 2013

01.03.2013, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 2400 / 01 5032
Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie ultrazvukom. Špecifikácia pre kalibračný blok č. 1 (ISO 2400:2012) ****)
(EN ISO 2400: 2012, ISO 2400: 2012)

STN EN ISO/IEC 17065 / 01 5256
Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby (ISO/IEC 17065: 2012) ****)
(EN ISO/IEC 17065: 2012, ISO/IEC 17065: 2012)

STN EN ISO 17261 / 01 8543
Telematika v cestnej doprave. Automatická identifikácia vozidiel a zariadení. Intermodálna preprava tovaru, architektúra a terminológia (ISO 17261: 2012) ****)
(EN ISO 17261: 2012, ISO 17261: 2012)

STN EN ISO 17262 / 01 8544
Telematika v cestnej doprave. Automatická identifikácia vozidiel a zariadení. Intermodálna preprava tovaru. Číslovanie a dátove štruktúry (ISO 17262:2012) ****)
(EN ISO 17262: 2012, ISO 17262: 2012)

STN EN 12599 / 12 7031
Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vetracích a klimatizačných systémov ****)
(EN 12599: 2012)

STN EN ISO 1120 / 26 0376
Dopravné pásy. Stanovenie pevnosti mechanických spojov. Statická skúšobná metóda (ISO 1120: 2012) ****)
(EN ISO 1120: 2012, ISO 1120: 2012)

STN EN 15528+A1 / 28 0306
Železnice. Kategórie tratí na zvládnutie rozhrania medzi medznými zaťaženiami vozidiel a infraštruktúrou (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15528:2008+A1: 2012)

STN EN 15437-2 / 28 2270
Železnice. Monitorovanie stavu ložísk. Výkonové požiadavky. Časť 2: Vozidlové zariadenia na monitorovanie teploty ****)
(EN 15437-2: 2012)

STN EN 15839 / 28 2271
Železnice. Skúšky na zisťovanie chodových charakteristík železničných vozidiel. Nákladné vozne. Skúšanie bezpečnosti chodu pri pôsobení pozdĺžnych tlakových síl ****)
(EN 15839: 2012)

STN EN 13104+A2 / 28 2300
Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Hnacie nápravy. Konštrukčný návrh (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13104:2009+A2: 2012)

STN 33 2000-5-559 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá a svetelné inštalácie
(obs. HD 60364-5-559: 2012, mod. IEC 60364-5-55: 2011)

STN EN 50379-1 / 33 5010
Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 50379-1: 2012)

STN EN 50379-2 / 33 5010
Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 2: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti prístrojov používaných pri povinných kontrolách a hodnoteniach
(EN 50379-2: 2012)

STN EN 50379-3 / 33 5010
Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 3: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti prístrojov používaných pri nepovinných servisných službách plynových vykurovacích zariadení
(EN 50379-3: 2012)

STN EN 50388 / 34 1530
Dráhové aplikácie. Napájanie a koľajové vozidlá. Technické kritériá na koordináciu napájania (napájacích staníc) a koľajových vozidiel na dosiahnutie interoperability
(EN 50388: 2012, EN 50388:2012/AC: 2012)

STN EN 50367 / 36 2315
Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)
(EN 50367: 2012)

STN EN ISO 5755 / 41 8001
Tvrdokovy. Špecifikácie (ISO 5755: 2012) ****)
(EN ISO 5755: 2012, ISO 5755: 2012)

STN EN 117 / 49 0691
Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie hraníc účinnosti pre druhy Reticulitermes (európske termity) (laboratórna metóda) ****)
(EN 117: 2012)

STN EN 636 / 49 2409
Preglejované dosky. Špecifikácie ****)
(EN 636: 2012)

STN EN 14992+A1 / 72 3015
Betónové prefabrikáty. Stenové prvky (Konsolidovaný text)
(EN 14992:2007+A1: 2012)

STN EN 12504-2 / 73 1303
Skúšanie betónu v konštrukciách. Časť 2: Nedeštruktívne skúšanie. Stanovenie tvrdosti odrazovým tvrdomerom
(EN 12504-2: 2012)

STN ISO 15686-1 / 73 4005
Budovy a ich časti. Plánovanie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy a rámec
(ISO 15686-1: 2011)

STN 73 6124-2 / 73 6124
Stavba vozoviek. Časť 2: Medzerovitý betón

STN 73 6128-1 / 73 6128
Stavba vozoviek. Časť 1: Vtláčaný asfaltový betón

STN 73 6172 / 73 6172
Odber, meranie a skúšanie vzoriek z krytu cementobetónovej vozovky

STN EN 14587-3 / 73 6375
Železnice. Koľaj. Stykové odtavovacie zváranie koľajníc. Časť 3: Zváranie súvisiacich konštrukčných krížení ****)
(EN 14587-3: 2012)

STN ISO 6183 / 92 0434
Zariadenia na ochranu pred požiarmi. Hasiace zariadenia na oxid uhličitý na použitie v stavebných objektoch. Projektovanie a inštalácia
(ISO 6183: 2009)

STN EN ISO 5923 / 92 0521
Zariadenia na ochranu pred požiarmi a na hasenie požiarov. Hasiace látky. Oxid uhličitý (ISO 5923: 2012) ****)
(EN ISO 5923: 2012, ISO 5923: 2012)
 

Zmeny STN

STN 73 0802/Z1 / 73 0802
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Zmena 1

STN 73 0834/Z1 / 73 0834
Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. Zmena 1
 

Opravy STN

STN EN 61057/C2 / 35 9714
Vysokozdvižné plošiny s izolačným ramenom na práce pod napätím nad 1 kV striedavého napätia. Oprava C2
(IEC 61057:1991/Cor.1 Jul.: 1999)

STN EN 61243-2/C1 / 35 9724
Práce pod napätím – Skúšačky napätia. Časť 2: Skúšačky odporového typu na striedavé napätie od 1 kV do 36 kV. Oprava C1
(IEC 61243-2:1995/Cor.2 Jul.: 1999, IEC 61243-2:1995/Cor.3 Mar.: 2000)

STN EN 61481/C1 / 35 9736
Práce pod napätím. Prenosné fázovacie súpravy na používanie pri striedavom napätí od 1 kV do 36 kV. Oprava C1
(IEC 61481:2001/Cor. 2 Jul.: 2005, IEC 61481:2001+A1:2002/Cor. 1 Nov.: 2002)

STN EN 1991-3/AC / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi. Oprava AC
(EN 1991-3:2006/AC: 2012)

STN EN 1317-5+A2/AC / 73 6030
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text). Oprava AC
(EN 1317-5:2007+A2:2012/AC: 2012)

STN EN 13286-2/AC / 73 6181
Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 2: Laboratórna skúšobná metóda merania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Proctorova skúška. Oprava AC
(EN 13286-2:2010/AC: 2012)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.