Normy v stavebníctve a vo výstavbe: október 2012

01.10.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 25178-3 / 01 4454
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 3: Operátory špecifikácie (ISO 25178-3: 2012) ****)
(EN ISO 25178-3: 2012, ISO 25178-3: 2012)

STN EN 15876-1+A1 / 01 8581
Elektronický výber poplatkov. Vyhodnotenie zhody palubnej jednotky a zariadenia na pozemnej komunikácii podľa EN 15509. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15876-1:2010+A1: 2012)

STN EN ISO 19148 / 01 9357
Geografické informácie. Lineárne referencovanie (ISO 19148: 2012) *)
(EN ISO 19148: 2012, ISO 19148: 2012)

STN EN ISO 8503-1 / 03 8226
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Charakteristiky drsnosti povrchu abrazívne čistených oceľových podkladov. Časť 1: Špecifikácie a definície na hodnotenie abrazívne čistených povrchov pomocou ISO komparátorov profilu povrchu (ISO 8503-1: 2012)
(EN ISO 8503-1: 2012, ISO 8503-1: 2012)

STN EN ISO 8503-2 / 03 8226
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Charakteristiky drsnosti povrchu abrazívne čistených oceľových podkladov. Časť 2: Metóda hodnotenia profilu povrchu abrazívne čistenej ocele. Postup s komparátorom (ISO 8503-2: 2012)
(EN ISO 8503-2: 2012, ISO 8503-2: 2012)

STN EN 13126-13 / 16 6015
Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy. Vyváženie okenných krídel ****)
(EN 13126-13: 2012)

STN EN 13126-14 / 16 6015
Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 14: Spojovacie súčiastky ****)
(EN 13126-14: 2012)

STN EN 1554 / 26 0364
Dopravné pásy. Skúška trením na bubne ****)
(EN 1554: 2012)

STN EN ISO 19432 / 27 9603
Stavebné stroje a ich výbava. Prenosné, rukou vedené rozbrusovačky so spaľovacím motorom. Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 19432: 2012) ****)
(EN ISO 19432: 2012, ISO 19432: 2012)

STN EN 50293 / 33 3435
Systémy cestnej dopravnej signalizácie. Elektromagnetická kompatibilita ****)
(EN 50293: 2012)

STN EN 61347-2-2 / 36 0511
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na elektronické znižujúce meniče napätia napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom pre žiarovky
(EN 61347-2-2: 2012, IEC 61347-2-2: 2011)

STN EN 13629 / 49 2126
Drevené podlahoviny. Podlahové panely z rastlého listnatého dreva ****)
(EN 13629: 2012)

STN EN 131-2+A1 / 49 3801
Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie (Konsolidovaný text)
(EN 131-2:2010+A1: 2012)

STN EN ISO 527-1 / 64 0605
Plasty. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 527-1: 2012)
(EN ISO 527-1: 2012, ISO 527-1: 2012)

STN EN ISO 527-2 / 64 0605
Plasty. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 2: Skúšobné podmienky pre lisované a vytláčané plasty (ISO 527-2: 2012)
(EN ISO 527-2: 2012, ISO 527-2: 2012)

STN P CEN/TS 16359 / 64 2041
Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Hodnotenie odolnosti proti sfarbeniu náterov na drevo spôsobenému hrčami ****)
(CEN/TS 16359: 2012)

STN P CEN/TS 16360 / 64 2042
Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Hodnotenie rozťažnosti náteru na drevenom substráte vtláčaním ****)
(CEN/TS 16360: 2012)

STN EN 58 / 65 7001
Asfalty a asfaltové spojivá. Odber vzoriek asfaltových spojív
(EN 58: 2012)

STN P CEN/TS 16358 / 67 2040
Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Hodnotenie obsahu vzduchu/mikropeny v náteroch ****)
(CEN/TS 16358: 2012)

STN EN 295-3 / 72 5200
Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 3: Skúšobné metódy
(EN 295-3: 2012)

STN EN ISO 13792 / 73 0706
Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy (ISO 13792:2012)
(EN ISO 13792: 2012, ISO 13792: 2012)

STN EN 15643-3 / 73 0901
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 3: Rámec na posudzovanie sociálnych vlastností
(EN 15643-3: 2012)

STN EN 15643-4 / 73 0901
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 4: Rámec na posudzovanie ekonomických vlastností
(EN 15643-4: 2012)

STN EN 1912 / 73 2822
Konštrukčné drevo. Pevnostné triedy. Zaradenie vizuálnych tried a druhov dreva
(EN 1912: 2012)

STN EN 14592+A1 / 73 2862
Drevené konštrukcie. Spájacie súčiastky kolíkového typu. Požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 14592:2008+A1: 2012)

STN EN 12697-11 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 11: Stanovenie priľnavosti medzi kamenivom a spojivom
(EN 12697-11: 2012)

STN EN 12697-19 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 19: Priepustnosť skúšobnej vzorky
(EN 12697-19: 2012)

STN EN 12697-20 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 20: Skúška zatlačenia tŕňa na kocke alebo na Marshallovej skúšobnej vzorke
(EN 12697-20: 2012)

STN EN 12697-34 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 34: Marshallova skúška
(EN 12697-34: 2012)

STN EN 12697-46 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 46: Stanovenie odolnosti proti vzniku mrazových trhlín skúškami v jednoosovom ťahu
(EN 12697-46: 2012)

STN EN 13863-4 / 73 6183
Cementobetónové vozovky. Časť 4: Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti betónového krytu proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi ****)
(EN 13863-4: 2012)

STN EN 13146-1 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 1: Určenie pozdĺžneho odporu proti putovaniu koľajníc ****)
(EN 13146-1: 2012)

STN EN 13146-2 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 2: Určenie odporu proti pootočeniu ****)
(EN 13146-2: 2012)

STN EN 13146-3 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 3: Určenie tlmenia od zaťaženia rázom ****)
(EN 13146-3: 2012)

STN EN 13146-4 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 4: Účinok cyklického zaťaženia ****)
(EN 13146-4: 2012)

STN EN 13146-5 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 5: Určenie elektrického odporu ****)
(EN 13146-5: 2012)

STN EN 13146-6 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 6: Účinok vystavenia náročným podmienkam prostredia ****)
(EN 13146-6: 2012)

STN EN 13146-7 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 7: Určenie upínacej sily ****)
(EN 13146-7: 2012)

STN EN 13146-8
(73 6320) Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 8: Prevádzkové skúšky ****)
(EN 13146-8: 2012)

STN EN 12977-1 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 1: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy ****)
(EN 12977-1: 2012)

STN EN 12977-2 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 2: Metódy skúšania pre solárne ohrievače vody a kombinované systémy ****)
(EN 12977-2: 2012)

STN EN 12977-3 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 3: Metódy skúšania parametrov solárnych zásobníkov na ohrev vody ****)
(EN 12977-3: 2012)

STN EN 12977-4 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 4: Metódy skúšania parametrov solárnych kombinovaných zásobníkov ****)
(EN 12977-4: 2012)

STN EN 12977-5 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 5: Metódy skúšania parametrov regulačného zariadenia ****)
(EN 12977-5: 2012)

STN EN 16056 / 75 8706
Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Metóda hodnotenia pasívneho správania nehrdzavejúcich ocelí ****)
(EN 16056: 2012)

STN EN 16057 / 75 8708
Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Stanovenie zvyškového olova (Pb) na povrchu. Extrakčná metóda ****)
(EN 16057: 2012)

STN EN 16058 / 75 8709
Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia povrchových povlakov s niklovými vrstvami. Dlhodobá skúšobná metóda ****)
(EN 16058: 2012)

STN EN 15898 / 76 0100
Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Hlavné všeobecné termíny a definície
(EN 15898: 2011)

STN EN ISO 14045 / 83 9045
Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie ekologickej účinnosti systémov produktov. Zásady, požiadavky a pokyny (ISO 14045: 2012) ****)
(EN ISO 14045: 2012, ISO 14045: 2012)
 

Zmeny STN

STN EN 1998-1/NA/Z3 / 73 /media/images/
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Národná príloha. Zmena 3

STN EN 1992-2/NA/Z1 / 73 6206
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie. Národná príloha. Zmena 1
 

Opravy STN

STN EN ISO 3744/O1 / 01 1604
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy merania pre prevažujúce voľné zvukové pole nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3744: 2010). Oprava 1

STN EN ISO 3743-1/O1 / 01 1605
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v dozvukových poliach. Časť 1: Porovnávacia metóda pre skúšobné miestnosti s tvrdými stenami (ISO 3743-1: 2010). Oprava 1

STN EN ISO 3741/O1 / 01 1607
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Presné metódy pre dozvukové miestnosti (ISO 3741: 2010). Oprava 1

STN EN ISO 3747/O1 / 01 1612
Akustika. Určenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické/prevádzkové metódy na použitie in situ v dozvukovom prostredí (ISO 3747:2010). Oprava 1

STN EN 997/OA / 72 4852
Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom. Oprava A

STN EN ISO 10077-2/AC / 73 0591
Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda pre rámy (ISO 10077-2:2012/Cor 1:2012). Oprava AC
(EN ISO 10077-2:2012/AC: 2012, ISO 10077-2:2012/Cor 1: 2012)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.