Normy v stavebníctve a vo výstavbe: september 2012

01.09.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 3745 / 01 1634
Akustika. Určenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Presné metódy pre bezodrazové a polobezodrazové miestnosti (ISO 3745: 2012)
(EN ISO 3745: 2012, ISO 3745: 2012)

STN EN ISO 3040 / 01 3135
Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Kótovanie a tolerovanie. Kužele (ISO 3040: 2009)
(EN ISO 3040: 2012, ISO 3040: 2009)

STN EN ISO 10893-5 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 5: Skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr z feromagnetických ocelí magnetickou práškovou metódou na zisťovanie povrchových necelistvostí (ISO 10893-5: 2011)
(EN ISO 10893-5: 2011, ISO 10893-5: 2011)

STN EN ISO 10893-6 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 6: Skúšanie zvarových spojov zváraných oceľových rúr prežarovaním na zisťovanie necelistvostí (ISO 10893-6: 2011)
(EN ISO 10893-6: 2011, ISO 10893-6: 2011)

STN EN ISO 10893-8 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 8: Automatizované ultrazvukové skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr na zisťovanie dvojitostí (ISO 10893-8: 2011)
(EN ISO 10893-8: 2011, ISO 10893-8: 2011)

STN EN ISO 10893-11 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 11: Automatizované ultrazvukové skúšanie zváraných oceľových rúr na zisťovanie pozdĺžnych a/alebo priečnych necelistvostí (ISO 10893-11: 2011)
(EN ISO 10893-11: 2011, ISO 10893-11: 2011)

STN EN ISO 10893-12 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 12: Automatické skúšanie hrúbky ultrazvukom po celom obvode bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem zváraných pod tavivom) (ISO 10893-12: 2011)
(EN ISO 10893-12: 2011, ISO 10893-12: 2011)

STN EN ISO/IEC 17020 / 01 5260
Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)
(EN ISO/IEC 17020: 2012, ISO/IEC 17020: 2012)

STN EN ISO 898-2 / 02 1005
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z uhlíkovej a legovanej ocele. Časť 2: Matice so stanovenými pevnostnými triedami. Základný závit a závit s jemným stúpaním (ISO 898-2: 2012)
(EN ISO 898-2: 2012, ISO 898-2: 2012)

STN EN 1708-3 / 05 /media/images/
Zváranie. Základné detaily spojov pri zváraní ocelí. Časť 3: Plátované, poduškované a obkladané tlakom namáhané súčasti ****)
(EN 1708-3: 2012)

STN EN ISO 3690 / 05 1222
Zváranie a príbuzné procesy. Stanovenie obsahu vodíka vo zvarovom kove zhotovenom oblúkovým zváraním (ISO 3690: 2012) ****)
(EN ISO 3690: 2012, ISO 3690: 2012)

STN EN 126 / 06 1020
Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá
(EN 126: 2012)

STN EN 12953-1 / 07 7605
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne
(EN 12953-1: 2012)

STN EN 12953-2 / 07 7605
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 2: Materiály na tlakové časti kotlov a na príslušenstvo
(EN 12953-2: 2012)

STN EN 13951 / 11 7510
Čerpadlá na kvapaliny. Požiadavky na bezpečnosť. Potravinárske zariadenia. Konštrukčné predpisy na zaistenie hygienického používania
(EN 13951: 2012)

STN EN 12266-2 / 13 3003
Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 2: Skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritériá. Dodatočné požiadavky
(EN 12266-2: 2012)

STN EN 378-1+A2 / 14 0647
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu (Konsolidovaný text)
(EN 378-1:2008+A2: 2012)

STN EN 378-2+A2 / 14 0647
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia (Konsolidovaný text)
(EN 378-2:2008+A2: 2012)

STN EN 378-3+A1 / 14 0647
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu (Konsolidovaný text)
(EN 378-3:2008+A1: 2012)

STN EN 378-4+A1 / 14 0647
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a regenerácia (Konsolidovaný text)
(EN 378-4:2008+A1: 2012)

TNI CEN/TR 15760 / 25 8513
Merače tepla. Zoznam dokumentujúci vzťah medzi smernicou 2004/22/ES (MID) a súborom EN 1434: 2007
(CEN/TR 15760: 2010)

STN EN 1459+A3 / 26 8804
Bezpečnosť motorových vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom a výložníkovým zdvíhacím zariadením (Konsolidovaný text)
(EN 1459:1998+A3: 2012)

STN EN 13272 / 28 7205
Železnice. Elektrické osvetlenie v koľajových vozidlách verejnej dopravy
(EN 13272: 2012)

STN EN 50467 / 34 1512
Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Elektrické konektory, požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 50467: 2011)

STN EN 50533 / 34 1580
Dráhové aplikácie. Charakteristiky napätia trojfázového vlakového vedenia ****)
(EN 50533: 2011)

STN EN 60695-6-2 / 34 5630
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 6-2: Zatemnenie dymom. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód
(EN 60695-6-2: 2011, IEC 60695-6-2: 2011)

STN EN 60695-7-2 / 34 5630
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 7-2: Toxicita splodín horenia. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód
(EN 60695-7-2: 2011, IEC 60695-7-2: 2011)

STN EN 60695-7-3 / 34 5630
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 7-3: Toxicita splodín horenia. Použitie a interpretácia výsledkov skúšok
(EN 60695-7-3: 2011, IEC 60695-7-3: 2011)

STN EN 60695-11-4 / 34 5630
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-4: Skúšobné plamene. 50 W plameň. Zariadenie a overovacie skúšobné metódy
(EN 60695-11-4: 2011, IEC 60695-11-4: 2011)

STN EN 60544-5 / 34 6411
Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvov ionizujúceho žiarenia. Časť 5: Spôsoby vyhodnotenia starnutia počas prevádzky ****)
(EN 60544-5: 2012, IEC 60544-5: 2011)

STN EN 60626-1 / 34 6530
Kombinované ohybné materiály na elektrickú izoláciu. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky ****)
(EN 60626-1: 2012, IEC 60626-1: 2009)

STN EN 50441-1 / 34 7035
Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 1: Netienené káble. Trieda 1 ****)
(EN 50441-1: 2012)

STN EN 50441-2 / 34 7035
Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 2: Tienené káble. Trieda 2 ****)
(EN 50441-2: 2012)

STN EN 50441-4 / 34 7035
Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 4: Káble do 1 200 MHz. Trieda 4 ****)
(EN 50441-4: 2012)

STN EN 50557 / 35 4191
Zariadenia na samočinné opätovné zapínanie (ARD) ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobné použitie
(EN 50557: 2011)

STN EN 10169+A1 / 42 0921
Ploché oceľové výrobky s plynulo nanášaným (vrstveným) organickým povlakom. Technické dodacie podmienky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 10169:2010+A1: 2012)

STN EN 14758-1 / 64 3048
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén s obsahom minerálnych modifikátorov (PP-MD). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému ****)
(EN 14758-1: 2012)

STN ISO 17484-1 / 64 3115
Potrubné systémy z plastov. Viacvrstvové potrubné systémy na vnútorné plynovody s maximálnym prevádzkovým tlakom do 5 barov (500 kPa) vrátane. Časť 1: Špecifikácie systémov *)
(ISO 17484-1: 2006, ISO 17484-1:2006/Cor 1: 2008)

STN EN 417 / 69 8417
Jednorazové kovové nádoby na skvapalnené ropné plyny s ventilom alebo bez ventila určené pre prenosné spotrebiče. Konštrukcia, kontrola, skúšanie a označenie (CD)
(EN 417: 2012)

STN EN 14891 / 72 7600
Tekuté hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové prvky. Požiadavky, skúšobné metódy, hodnotenie zhody, klasifikácia a opis ****)
(EN 14891: 2012)

STN EN ISO 3382-3 / 73 0534
Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 3: Veľkoplošné priestory (ISO 3382-3: 2012)
(EN ISO 3382-3: 2012, ISO 3382-3: 2012)

STN EN ISO 13791 / 73 0704
Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia (ISO 13791: 2012) ****)
(EN ISO 13791: 2012, ISO 13791: 2012)

TNI CEN/TR 16349 / 73 2406
Rámec pre špecifikácie na zabránenie poškodenia betónu vplyvom alkalicko-kremičitej reakcie (ASR) ****)
(CEN/TR 16349: 2012)

STN 73 2902 / 73 2902
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom
(mod. ČSN 73 2902: 2011)

STN EN 1457-1 / 73 4202
Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 1: Komínové vložky na suchú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1457-1: 2012)

STN EN 1457-2 / 73 4202
Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 2: Komínové vložky na vlhkú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1457-2: 2012)

STN EN 1317-5+A2 / 73 6030
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)
(EN 1317-5:2007+A2: 2012)

STN EN 15232 / 74 7307
Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov
(EN 15232: 2012)

STN ISO 2094 / 80 4416
Podlahové textílie. Stanovenie úbytku hrúbky po dynamickom zaťažení *)
(ISO 2094: 1999)

STN EN ISO 20347 / 83 2508
Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv (ISO 20347: 2012)
(EN ISO 20347: 2012, ISO 20347: 2012)

STN EN ISO 28803 / 83 3548
Ergonómia fyzikálneho prostredia. Aplikácia medzinárodných noriem pre ľudí so špeciálnymi požiadavkami (ISO 28803: 2012) ****)
(EN ISO 28803: 2012, ISO 28803: 2012)

STN EN 1540 / 83 3600
Pracovná expozícia. Terminológia
(EN 1540: 2011)

STN EN 482 / 83 3800
Pracovná expozícia. Všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky postupov merania chemických faktorov
(EN 482: 2012)

STN EN 15882-4 / 92 0221
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia lineárnych stykov ****)
(EN 15882-4: 2012)

STN EN 12101-8 / 92 0550
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 8: Dymové klapky
(EN 12101-8: 2011, EN 12101-8:2011/Cor. May: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN 60598-2-13/A1 / 36 0600
Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné požiadavky. Svietidlá zapustené do zeme. Zmena A1
(EN 60598-2-13:2006/A1: 2012, IEC 60598-2-13:2006/A1: 2011)

STN EN 60598-2-18/A1 / 36 0600
Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 18: Svietidlá do plavární a na podobné použitie. Zmena A1
(EN 60598-2-18:1994/A1: 2012, IEC 60598-2-18:1993/A1: 2011)

STN EN 60335-2-40/A13 / 36 1055
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu. Zmena A13
(EN 60335-2-40:2003/A13: 2012)

STN EN 60335-2-45/A2 / 36 1055
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-45: Osobitné požiadavky na prenosné ohrievacie náradie a podobné spotrebiče. Zmena A2
(EN 60335-2-45:2002/A2: 2012, IEC 60335-2-45:2002/A2: 2011)

STN EN 60335-2-51/A2 / 36 1055
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-51: Osobitné požiadavky na pevné obehové čerpadlá na vykurovanie a vodovodnú inštaláciu. Zmena A2
(EN 60335-2-51:2003/A2: 2012, IEC 60335-2-51:2002/A2: 2011)

STN EN 50085-2-1/A1 / 37 /media/images/
Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-1: Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby určené na montáž na steny a stropy. Zmena A1
(EN 50085-2-1:2006/A1: 2011)

STN EN ISO 10140-1/A1 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 1: Aplikačné pravidlá na špecifické výrobky. Zmena A1: Návod na stanovenie stupňa vzduchovej nepriezvučnosti stykov, vyplnených vložkami a/alebo tesneniami (ISO 10140-1: 2010/Amd 1: 2012). Zmena A1
(EN ISO 10140-1:2010/A1: 2012, ISO 10140-1:2010/Amd 1: 2012)

STN 73 2901/Z1 / 73 2901
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Zmena 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.