Obnovou verejných budov môže Európa znížiť vplyv na klímu

20.05.2024, Miriama Tomášiková | Budovy

Nová správa Healthy Buildings Barometer od spoločnosti Velux načrtáva cestu k zdravším, udržateľnejším a odolnejším budovám v Európe.

Healthy Buildings Barometer (predtým Healthy Homes Barometer) od Veluxu sleduje stav európskych domov od roku 2015. Vydanie správy na rok 2024, ktoré vypracoval inštitút BPIE (Buildings Performance Institute Europe), po novom rozširuje svoje zameranie na všetky hlavné typy budov (domy, školy a nemocnice) a poskytuje dôležité postrehy o budovách a zdraví ich užívateľov.

Budovy-klima-1-X.jpg


Ide o naliehavú situáciu

Európska únia je na ceste k dosiahnutiu klimatických cieľov pre rok 2050 v oblasti energetiky a renovácií. To isté platí aj pre zlepšenie zdravotného stavu fondu budov, ako uvádza správa.

V úsilí pomôcť tomuto smerovaniu Healthy Buildings Barometer (HBB) zavádza nielen rámec na sledovanie zdravia a udržateľnosti budov v Európe, ale aj odporúčané nariadenia pre dosiahnutie kolektívneho cieľa dekarbonizácie do roku 2050, ktorý je stanovený v Parížskej dohode.


Obnova je investíciou do budúcnosti

Na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ je potrebné zvýšiť renovácie o 1 400 percent (z 0,2 perc. na 3 perc.). V roku 2020 boli emisie CO₂ o 18 perc. vyššie, ako podľa plánov mali byť.

Jeden zo štyroch Európanov býva v budove, ktorej kvalita vnútorného prostredia nedosahuje národné normy, a viac ako 30 miliónov ľudí býva v príliš tmavých obydliach, čo môže mať negatívny vplyv na duševné aj fyzické zdravie.

Potenciálne prínosy sú však značné: náklady na renováciu všetkého neefektívneho bytového fondu v EÚ by sa mohli vrátiť už za dva roky a mohli by ušetriť 194 miliárd eur v ekvivalentných pozitívnych obratoch v spoločnosti (napríklad menej dní práceneschopnosti, vyššia výkonnosť v práci a v škole atď.).

Splnením noriem EÚ o energetickej účinnosti by sa mohlo ušetriť 44 perc. konečnej energie spotrebovanej na vykurovanie priestorov. Renovácia nemocníc môže vyústiť do 21-percentného zníženia liečebných nákladov, 19-perc. utlmenia úmrtnosti a 20-perc. obmedzenia fluktuácie zamestnancov.

Budovy-klima-2-X.jpg

Škola v dánskom hlavnom meste Kodaň (v popredí)


 


Štúdia o zdraví budov ukazuje správnu cestu

V tomto kontexte sa HBB 2024 začína s jasným posolstvom: na úrovni EÚ a v jednotlivých krajinách sú potrebné opatrenia na zabezpečenie zdravých budov, pracovísk, škôl a nemocníc.

"Zdravé a cenovo dostupné stavby by mali byť jediným druhom budov, kde ľudia žijú, učia sa, pracujú, hrajú sa alebo sa liečia. Zabezpečiť k nim prístup všetkým Európanom by malo byť prioritou pre tvorcov nariadení v EÚ. Dúfame, že táto správa im poslúži ako inšpirácia a zároveň ako nástroj, pretože poskytuje konkrétne odporúčania a príklady," uvádza Fleming Voetmann, viceprezident pre vonkajšie vzťahy a udržateľnosť v spoločnosti Velux.

Pre tvorcov nariadení nesie HBB tri hlavné posolstvá:

  • Je potrebné urýchliť prijatie komplexnej definície a rámca zdravých budov s cieľom dosiahnuť pokrok.
  • Uprednostniť vysokokvalitné údaje, ktoré sledujú zdravie a pohodu užívateľov budov.
  • Do stavebnej politiky integrovať zdravie, udržateľnosť a odolnosť.

Zdravé budovy sú prínosom pre ekonomiku aj klímu. Prípadové štúdie uvedené v HBB ukazujú 11,5-perc. návratnosť investícií do renovácie verejných budov a 30-perc. zníženie vplyvu na klímu.


Päť faktorov hodnotenia budov

S cieľom usmerniť tvorcov nariadení v EÚ vypracovalo HHB nový rámec toho, čo robí budovu zdravou, udržateľnou a odolnou. Opiera sa o spoľahlivý vedecký výskum a 12 prípadových štúdií z celej Európy.

Rámec zdravia budov je založený na piatich vzájomne prepojených faktoroch:

  1. zlepšenie duševného a fyzického zdravia – zdravé budovy sú navrhnuté tak, aby zlepšovali zdravie a pohodu ich obyvateľov, a to tak po fyzickej, ako aj duševnej stránke prostredníctvom zdravej vnútornej klímy a komfortných opatrení;
  2. navrhnuté pre ľudské potreby – návrh budov by mal byť zameraný na používateľa;
  3. vybudované a spravované s ohľadom na udržateľnosť – dôležité je uprednostniť udržateľné opatrenia počas celého životného cyklu budovy s ohľadom na ochranu klímy, využívanie zdrojov, spotrebu energie a emisie uhlíka;
  4. odolné a prispôsobivé – budovy musia byť pripravené odolávať environmentálnym výzvam v čase, ako sú prírodné katastrofy a zmena klímy, a zároveň aj na zmeny vo využívaní budov;
  5. podpora ľuďom – je potrebné poskytovať im vedomosti o zdravých budovách prostredníctvom vzdelávania. Užívatelia budov vrátane obyvateľov, zamestnancov a odborníkov zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní svojho zdravia a pohody, ako aj udržateľnosti budov, kde žijú alebo pracujú.

Foto: Velux

Podobné články