TuCon na výstavbe železničného tunela Snekkestad v Nórsku

09.04.2012, TuCon | Inžinierske stavby

Po Grónsku a Islande je Nórsko ďalšou severskou krajinou, kde pôsobí žilinská spoločnosť TuCon, a.s. Od augusta 2011 sa firma podieľa na výstavbe modernej železničnej trate na juhu Nórska.

Buduje sa tu dvojkoľajová trať Holm - Nykirke. Objednávateľom diela je nórska štátna železničná spoločnosť Jernbaneverket. Spoločne s hlavným dodávateľom Marti IAV DA sa pracovníci TuConu podieľajú na výstavbe 14,1 kilometra dlhého úseku novej trate, ktorá podstatne urýchli spojenie južnej časti Nórska s Oslom.

Stretávajú sa tu s iným, so škandinávskym typom razenia tunelov, a to s nórskou tunelovacou metódou. Od rakúskej tunelovacej metódy sa líši o.i. aj systematickým injektovaním horninového prostredia. Objednávateľ predpokladá na trase tunela dobré geologické podmienky a nízky prítok vôd.

Od augusta 2011 do decembra 2013 vyrazí TuCon v časti UHN07 Snekkestad tieto objekty:
- Prístupový tunel R13 Snekkestad , profil 53,3 m², dĺžka 318 metrov, 14 900 m³ výlomu;
- Prekladacia stanica, kombinácia rôznych profilov, vrátane 160 m hlavného tunela, výlom 32 401 m³;
- Hlavný tunel, smer Fegstad a Holm, celkovo 1 920 m s profilom 133,1 m²;
- Únikový tunel R12 Almedalen, dĺžka 375 m, profil 24,7 m².
 

Dáždnik nad budúcim dielom

Raziči TuConu tak majú možnosť prehĺbiť si skúsenosti pri systematických injektážach. Jeden cyklus injektáže horninového prostredia v hlavnom tuneli pozostáva z navŕtania siete 59 vývrtov dĺžky 24 m do predpolia razenej časti. Do týchto vývrtov sa osadia injektážne tyče s obturátormi (tzv. packery) a cez ne sa tlačí do vývrtov injektážna zmes pod tlakom až 80 barov, ktorá vytlačí vodu z okolitého prostredia, vyplní voľné priestory a pukliny v hornine a po stuhnutí vytvorí dáždnik nad budúcim dielom.

Pod takto vytvoreným dáždnikom sa s vrtno-trhacími prácami v dĺžke 15 m môže postúpiť vpred a potom sa vykonáva ďalší injektážny cyklus. Prekrytie medzi dvoma dáždnikmi je teda 9 m. Takýchto dáždnikov bude v hlavnom tuneli dovedna 161.
 

Na stavbe pracuje tá najmodernejšia technika

Hlavný dodávateľ zabezpečil na vrtno-trhacie práce tú najmodernejšiu techniku, akú v súčasnosti ponúka trh, a to vrtné súpravy Sandvik DT 1130i. Tieto trojlafetové vrtné vozidlá sú vybavené plnoautomatickým systémom vŕtania – lafety sa podľa vrtného plánu presúvajú samostatne, bez zásahu operátora, z vývrtu na vývrt.

Dve krajné lafety sú takisto vybavené zásobníkom tyčí s podávacím systémom, čo uľahčuje vŕtanie dlhých vývrtov a minimalizuje manuálnu prácu pri vŕtaní.
 

Využitie emulzných trhavín

Trhacie práce sa realizujú s použitím emulzných čerpaných trhavín a neelektrického roznetného systému NONEL. Moderná emulzná jednotka Austin Powder zabezpečí komfortné a spoľahlivé dávkovanie emulznej zmesi do vývrtov, s predvoľbou množstva na diaľkovom ovládači. Možno blízka budúcnosť na výstavbe tunelov na Slovensku umožní nasadiť používanie emulzných trhavín aj v SR.

Odťažba rúbaniny je veľmi náročná, pretože je potrebné odťažiť veľké objemy v krátkych časových úsekoch. Na odťažbu v hlavnom tuneli je určený kolesový nakladač Volvo L 330 E a Komatsu WA 500 s bočným výklopom. Strojové očistenie čelby zabezpečuje pásové rýpadlo Hitachi 210 a kolesové rýpadlo Volvo.
 

Prísne sledovaná ochrana životného prostredia

Primárne zabezpečenie stien tunela sa vykonáva osvedčeným zariadením Putzmeister SPM 500 PC aplikáciou striekaného betónu s plastovými drôtikmi s hrúbkou nástreku 8 cm, tzv. drátkobetónom. Skalné kotvy majú vrstvu práškovej farby a sú kombinované – najprv sa uchytia expanznou hmoždinkou a následne sa zaplnia maltovou zmesou.

Keďže stavba leží blízko zastavanej oblasti a diaľničného mosta, po celý čas trvania projektu je potrebné pri výkone prác brať do úvahy prísne opatrenia týkajúce sa ochrany životného prostredia, obmedzenia hluku a dodržiavania zásad bezpečnosti práce.
 

Prístupový tunel R13 v stanovenom termíne

Prvú fázu projektu – vyrazenie prístupového tunela R13, sa podarilo TuConu uskutočniť v stanovenom termíne, t.j. do 19. decembra 2011. Tento prístupový tunel plánuje Marti IAV počas letných mesiacov pokryť vrstvou asfaltu a vybudovať tu aj umývaciu stanicu pre vozidlá.

V súčasnosti raziči spoločnosti TuCon pokračujú v razení prekladacej stanice s dvoma postrannými „by-passovými“ tunelmi a časti hlavného tunela s dĺžkou 160 m. Ten bude kritickým miestom počas razenia, keďže v priestore dĺžky zhruba 80 m hlavného tunela bude medziskládka, s najväčšou premávkou medzi 7.00 a 19.00 h. Zároveň bude by-passovými tunelmi vedená technologická doprava, teda strojové zariadenia na razenie a všetky materiály. Práce na prekladacej stanici by mali byť ukončené do konca apríla 2012.

V máji 2012 by mal TuCon začať s razením tunelovej rúry s dĺžkou 1 920 m na dvoch nezávislých čelbách. Harmonogram predpokladá vyrazenie 15 m tunela týždenne na jednej čelbe vrátane injektáže. Vyrazenie únikového tunela R12 sa časovo viaže na vyrazenie hlavného tunela, smer Holm.
 

Vysoké nároky na organizáciu práce

Realizácia projektu kladie vysoké nároky na dobrú organizáciu práce a nasadenie pracovníkov. Popritom musí byť zachovaná aj vysoká kvalita a úroveň realizovaných činností a dodržiavanie bezpečnosti práce. Cieľom spoločnosti TuCon je obstáť dobre, potvrdiť vysokú kvalitu vykonávaných prác aj na náročnom nórskom trhu.

Aktivity Divízie podzemných stavieb TuConu, ktorá sa zameriava na výstavbu tunelov a iných podzemných diel, vzhľadom na doposiaľ nie veľmi vhodnú situáciu súvisiacu s výstavbou tunelov na Slovensku, smerujú v súčasnosti do zahraničia. Aktuálne projekty realizuje firma okrem Nórska aj v Nemecku, vo Švajčiarsku, na Islande a v Grónsku.

Podobné články