Dostupnosť nájomného bývania na Slovensku je veľmi obmedzená

25.07.2012, SITA | Bytové domy

Nájomné bývanie na Slovensku je podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja jedným z kľúčových problémov, ktoré je potrebné riešiť, a to z pohľadu jeho fyzickej aj cenovej dostupnosti.

"Prístup k nájomnému bývaniu na Slovensku je veľmi obmedzený, čo nepriaznivo vplýva na možnosť mobility pracovných síl," uvádza sa v správe o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015, ktorú začiatkom júla schválila vláda SR.

Podľa odborných odhadov je v súčasnosti vo vlastníctve obcí a štátu približne 2,7 percenta bytov. V krajinách Európskej únie sa podiel nájomných bytov pohybuje od 19 do 62 perc., pritom verejný nájomný sektor predstavuje v priemere 18 perc. bytového fondu. Ministerstvo preto navrhuje zaviesť možnosti poskytovania výhodných stavebných úverov právnickým osobám na výstavbu nájomných bytov v rámci pripravovaného zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.
 

 

Kríza stále brzdí plnenie zámerov

Prevažná časť konkrétnych úloh v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015 podľa rezortu bola v predošlých dvoch rokoch splnená. V plnom rozsahu sa však zatiaľ nedarí realizovať pôvodné zámery o rozvoji bývania najmä v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy.

"Keďže objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bývanie v pomere k rastu výkonnosti ekonomiky sa neustále znižuje, je potrebné posledné negatívne vývojové tendencie vziať na vedomie a pri rozhodovaní o výške prideľovaných verejných zdrojov brať do úvahy multiplikačné efekty v oblasti rozvoja bývania," uviedol hovorca ministerstva dopravy a výstavby Martin Kóňa.

Podľa rezortu by bolo vhodné určité výpadky vo financovaní rozvoja bývania v súkromnom sektore aspoň čiastočne nahradiť zvýšením podpory cez verejné zdroje.
 

Štát pouvažuje, ako naštartovať súkromný nájomný sektor

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja má za úlohu v nadchádzajúcom období pripraviť návrh právneho rámca na uplatnenie nových ekonomických nástrojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomného sektora.

"Cieľom nových úprav by malo byť zintenzívnenie výstavby štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny a zväčšenie dostupnosti bývania pre stredné a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva," dodal M. Kóňa.

Komplexné vyhodnotenie plnenia zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015, ktorú schválila prvá vláda Roberta Fica 3. februára 2010, má ministerstvo predložiť o dva roky.

Štát na podporu bývania v roku 2010 poskytol 40,373 milióna eur. Tieto peniaze išli na obstaranie 2 344 nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti pre sociálne slabé skupiny obyvateľov a na odstránenie systémových porúch 8 353 bytov v bytových domoch. V minulom roku sa dotácia znížila na 35,017 mil. eur, pričom obstaraných bolo 1 589 nájomných bytov a odstránené systémové poruchy 16 636 bytov.
 

Na Slovensku sú približne 2 mil. bytov

Podľa podkladov získaných zo štatistického zisťovania o vlastníctve bytového fondu k 31. decembru 2008 a na základe odborného odhadu vlastnícke bývanie na Slovensku predstavovalo k tomuto termínu okolo 94,5 perc. trvale obývaných bytov.

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bolo z celkového počtu bytov 75,9 perc. vo vlastníctve občanov – približne 50 perc. v rodinných a 26 perc. v bytových domoch. Vo vlastníctve bytových družstiev bolo 14,9 perc. bytov a vo vlastníctve iných subjektov 9,2 perc. bytov.

Na Slovensku sú približne 2 mil. bytov, z toho okolo 1,8 mil. je trvalo obývaných. Z dostupných zdrojov nie je možné aktuálne a podrobne zistiť rozsah bytového fondu a jeho základných ukazovateľov vrátane nájomného sektora.

Rezort preto plánuje v priebehu dvoch rokov vytvoriť funkčný a pravidelne aktualizovaný register so základnými údajmi. Sľubuje si od toho aj vyšší výber daní z príjmov z prenájmu nehnuteľností. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje návrh zákona o podmienkach správy bytových domov.

Podobné články