Veterné turbíny Slováci príliš nechcú, poukážky na ne zatiaľ nie sú

04.03.2016, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovensko má za sebou dve kolá poskytovania poukážok na malé obnoviteľné zdroje energií (OZE) pre domácnosti. Podpora sa ušla zatiaľ fotovoltickým a solárnym panelom, kotlom na biomasu a tepelným čerpadlám.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá program štátnej podpory zastrešuje, poskytla slovenským domácnostiam poukážky na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov, solárnych kolektorov, kotlov na biomasu či tepelných čerpadiel. Podpora sa týka ešte jedného malého obnoviteľného zdroja, a to veternej turbíny. Pri nej však počas dvoch kôl nebola udelená ani jedna poukážka.

"Existujúce obmedzenia na využívanie veterných turbín predovšetkým zo začiatku fungovania národného projektu Zelená domácnostiam sme avizovali ešte pred jeho spustením. Ich reálnemu využívaniu totiž momentálne bránia viaceré objektívne prekážky," hovorí riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

23b-shutterstock_207454525-veterne-turbiny-X.jpg


Štyri hlavné prekážky

Energetická agentúra podľa neho vidí štyri hlavné prekážky nespustenia podpory na veterné turbíny. Ide o odbornú spôsobilosť, registráciu zariadení, podmienky na inštaláciu a v neposlednom rade aj o záujem slovenských domácností o tento druh obnoviteľného zdroja.

Pri odbornej spôsobilosti poukazuje SIEA na potrebu úpravy súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmeny sú potrebné v zákone o podpore OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ako aj vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa stanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov. "Momentálne neexistuje odborná spôsobilosť na inštaláciu veterných turbín. Ide totiž nad rámce platnej európskej smernice o podpore OZE," spresňuje E. Jambor.


Výkon do 10 kilowattov

Predmetom podpory národného projektu Zelená domácnostiam môžu byť len mikroveterné turbíny s výkonom do 10 kilowattov. Ponuka týchto zariadení je však podľa SIEA nevyrovnaná.

"Na jednej strane, k dispozícii je veľa druhov lacných zariadení, pri ktorých nie je možné preukázať a potvrdiť splnenie deklarovaných parametrov. Na druhej strane, sú zariadenia výrobcov s overenými parametrami, ale za podstatne iné ceny," poznamenáva E. Jambor s tým, že dodnes nebola podaná žiadosť o registráciu žiadneho veterného zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení. "Čo je pri nemožnosti montáže úplne prirodzené," dopĺňa E. Jambor.


Minimálny záujem Slovákov

Inštalácia malej veternej turbíny má podľa agentúry aj ďalšie obmedzenia. Časť z nich súvisí so stavebným zákonom. Z technického hľadiska je totiž využívanie veternej energie v slovenských podmienkach možné, ale nie všade je to vhodné. "Do veľkej miery to závisí predovšetkým od miesta inštalácie. Dôležitý je najmä profil terénu. Navyše, v husto zastavaných oblastiach zvyčajne nie je možné efektívne využívanie vetra, keďže zariadenie je vzhľadom na okolité stavby umiestnené relatívne nízko. Prihliadať teda treba aj na hustotu zástavby a možné negatívne vplyvy na susediace nehnuteľnosti," vysvetľuje E. Jambor.

SIEA pri príprave programu Zelená domácnostiam neevidovala zo strany Slovákov vysoký záujem o kúpu a inštaláciu veterných turbín. "Z prieskumu, ktorý sme si ešte pred spustením národného projektu nechali vypracovať, vyplynul v porovnaní s ostatnými štyrmi zariadeniami minimálny záujem občanov o tento druh inštalácie," dodáva E. Jambor. Po odstránení všetkých prekážok však nie je do budúcnosti vylúčené, že sa poukážky, prostredníctvom ktorých zafinancuje štát slovenským domácnostiam podporu na kúpu a inštaláciu veterných turbín, budú prideľovať.


Zatiaľ sa uskutočnili dve kolá

SIEA vydala v prvom kole, ktoré sa konalo v decembri 2015, záujemcom o kúpu a inštaláciu malých OZE celkovo 1 453 poukážok. Na fotovoltické panely 574, slnečné kolektory 472, tepelné čerpadlá 307 a kotly na biomasu 100. V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 percent z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov eur. Prvé kolo poskytovania poukážok bolo po štyroch dňoch od spustenia poskytovania podpory na malé OZE ukončené.

Druhé kolo bolo ešte úspešnejšie ako prvé. Len v pondelok 1. februára 2016 sa začalo a hneď v ten deň SIEA hlásila enormný záujem zo strany domácností, a tak ho uzavrela už v prvý deň. Druhé kolo značne presiahlo pôvodne vyčlenenú sumu 4 mil. eur. SIEA preto zvýšila prostriedky v druhom kole pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 mil. eur. V druhom kole bolo vydaných 3 216 poukážok. Z toho 1 316 z nich na slnečné kolektory. Fotovoltických panelov sa týkalo 1 129 poukážok, 231 kotlov na biomasu a 540 tepelných čerpadiel.

Foto: Shutterstock

Podobné články