Bytovky už nemôžu zatepľovať iba polystyrénom, zmenili sa normy

01.03.2016, Ingrid Kántorová | Materiály, technológie, konštrukcie

Od 1. marca 2016 platia nové normy o požiarnej bezpečnosti stavieb. Správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorí plánujú požiadať o stavebné povolenie na zateplenie, musia už v projekte rátať s požiarnymi zábranami z minerálnej vlny.

Zmeny v protipožiarnych predpisoch – v normách STN 73 0802 a STN 73 0834, reagujú na zväčšujúce sa hrúbky tepelných izolantov v roku 2016. Podľa odborníkov sú vyššie hrúbky tepelnej izolácie v záujme úspor energií nevyhnutné a pre slovenské domy potrebné. Pri vyšších hrúbkach je však aj väčšie nebezpečenstvo ich vznietenia, a teda šírenia požiaru z nižších podlaží na vyššie. Nové požiadavky sa týkajú dodatočného zatepľovania stavieb postavených pred rokom 2001.

Dom-zateplovanie-1-X.jpg


Pribudli ďalšie požiadavky

Nové protipožiarne normy majú od 1. marca t.r. zabrániť či obmedziť šírenie požiaru po fasáde budovy, a tak stanovujú požiadavky na zatepľovací systém s polystyrénom, ktorý je horľavý. Za týmto účelom sa pri hrúbke tepelného izolantu 10 až 20 centimetrov požaduje zhotovenie požiarnych zábran z minerálnej vlny so šírkou aspoň 20 cm nad každým podlažím s otvormi (oknami), ale aj zvislých zábran na nárožiach budovy a ďalších miestach.

"Doteraz bolo použitie minerálnej vlny povinné až nad požiarnou výškou 22,5 metra. To naďalej zostáva, pribúdajú k nej však požiarne zábrany a ďalšie požiadavky," vysvetľuje Karol Tužinský, aplikačný manažér v spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa.

Nová legislatíva uvádza aj požiadavky súvisiace s konštrukčnými detailmi. Minerálna vlna sa požaduje napríklad na bočné steny a vodorovné konštrukcie balkónov a lodžií, vonkajšie obvodové steny únikových ciest a dverí a ďalšie prvky, a to bez ohľadu na hrúbku tepelného izolantu alebo výšku stavby. Na zatepľovací systém kompletne z minerálnej vlny tieto opatrenia nie sú potrebné.


Vyššie nároky na projektantov i realizátorov

Realizácia protipožiarnych požiadaviek pri kombinácii polystyrénu (EPS) a požiarnych zábran z minerálnej vlny bude klásť oveľa vyššie nároky na projektantov i realizačné firmy. Aby boli nové projekty úspešné, bude potrebná väčšia precíznosť a technologická disciplína, stúpne aj časová náročnosť a prácnosť, a teda i cena.

"Pre stavebné firmy to znamená pripraviť sa na to technicky aj technologicky. Je nutné počítať s vyššou spotrebou materiálu, predovšetkým armovacej sieťky, lepidla a armovacej malty na dodržanie technologických postupov," upozorňuje Jaroslav Varga, konateľ spoločnosti Izola Košice, s.r.o.

Zateplenie podľa STN 73 0802.jpg

 Zateplenie podľa normy STN 73 0802 (po kliknutí sa obrázok otvorí v novom okne)


 

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany nie je spokojná

S obsahom novej normy nie je spokojná Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO). Odborníci z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb v roku 2014 vypracovali návrh zmeny normy a zásad pre zatepľovacie systémy, ich návrh však Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) neakceptoval. Špecialisti z APPO zastávajú názor, že nová legislatíva nezohľadňuje vývoj v zahraničí.

"Pri takýchto dôležitých zmenách by sa malo prihliadať na prax v iných európskych krajinách. Odborníci v Českej republike práve v tomto čase revidujú zásady pre zatepľovacie systémy a v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra ČR vyriešili celý okruh problémov, aj výškových budov, podobným spôsobom, ako to navrhovala naša asociácia," hovorí Miroslav Smolka, prezident pre zahraničné vzťahy APPO.


Rizikom je nízka kvalita práce na mnohých stavbách

Podľa J. Vargu až prvé realizácie ukážu, ako kvalitne dokážu realizačné firmy aplikovať tieto zmeny v praxi. Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb (SASDARS) dlhodobo monitoruje kvalitu projektov obnovy budov na Slovensku.

Zručnosť stavbárov a kvalita práce na mnohých slovenských stavbách a rekonštrukciách je podľa nich už niekoľko rokov na nízkej úrovni. Mnohé menšie realizačné firmy, ktoré využívajú nepreverených sezónnych pracovníkov, majú už pri dnešnej legislatíve problém odovzdať dielo, ktoré sa do piatich rokov nedostane do havarijného stavu. Projekt s kombinovaním EPS a požiarnymi zábranami z minerálnej vlny im situáciu ešte viac skomplikuje.

"Systém z EPS a minerálnej vlny je kombinácia materiálov s odlišnými technickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Súbor týchto odlišností je rizikovým okamihom v mieste ich vzájomných stykov," upozorňuje Ivan Pauer, prezident SASDARS.

Ako ďalej vysvetľuje, nerovnomerné rozpínanie oboch rozdielnych materiálov s vysokou pravdepodobnosťou môže časom spôsobiť deformácie v ich dotykových miestach, ktoré sa preukážu najprv mikrotrhlinami s ich neskorším zväčšovaním na úroveň bežnej viditeľnosti. Trhlinou sa do izolantu dostáva atmosférická vlhkosť a zrážky, ktoré spôsobia objemové rozpínanie izolantu, jeho deformáciu a následné oddeľovanie omietkovej vrstvy. Záchranu takto poškodeného zatepľovacieho systému I. Pauer vidí len vo včasnom diagnostikovaní porúch fasády.

Porovnanie zateplenia v SR a ČR.jpg

 Porovnanie zatepľovania v SR a ČR (po kliknutí sa obrázok otvorí v novom okne)


 

Ako sa dobre rozhodnúť?

Faktom je, že nové požiarne normy nadobudli platnosť a treba ich rešpektovať. Správcovia bytových domov a vlastníci bytov, ktorí sa rozhodnú zatepľovať bytový dom po 1. marci tohto roku, budú stáť pred rozhodnutím – zvoliť zatepľovací systém s EPS a požiarnymi zábranami z minerálnej vlny, alebo sa spoľahnúť na kompletné zateplenie z minerálnej vlny?

Ako to už býva, obe možnosti majú výhody aj nevýhody. Pri EPS s požiarnymi pásmi je viac ako v minulosti dôležitý výber skúsenej a vyškolenej realizačnej firmy, aby sa konštrukčné detaily vykonali správne. Zateplenie z minerálnej vlny je drahšie, pri vyšších nákladoch na postup s EPS a požiarnymi pásmi sa však rozdiel v cene pravdepodobne zníži. Navyše, pri typickom financovaní zateplenia z úveru predstavuje rozdiel v cene pri použití minerálnej vlny zvýšenie mesačných splátok jednej domácnosti maximálne o tri eurá.

"Možno predpokladať, že zásluhou zložitosti a prácnosti protipožiarnych detailov pri použití horľavých tepelných izolácií, teda EPS, sa v mnohých prípadoch zhotovitelia radšej rozhodnú použiť nehorľavé tepelné izolácie, teda minerálnu vlnu," dodáva František Gilian, výkonný prezident APPO. Ak sa predsa len rozhodnú pre zateplenie z polystyrénu, mali by si podľa neho dať veľký pozor na správne zhotovenie protipožiarnych detailov zhotoviteľskou firmou.

Infografika: APPO SR

Podobné články