Normy v stavebníctve a vo výstavbe: apríl 2013

02.04.2013, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 25178-71 / 01 4454
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 71: Softwér etalónov (ISO 25178-71: 2012) ****)
(EN ISO 25178-71: 2012, ISO 25178-71: 2012)

STN EN ISO/IEC 17024 / 01 5258
Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024: 2012)
(EN ISO/IEC 17024: 2012, ISO/IEC 17024: 2012)

STN EN ISO 13588 / 05 1158
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie ultrazvukom. Použitie technológie fázovej (polo) automatickej sústavy (ISO 13588:2012) ****)
(EN ISO 13588: 2012, ISO 13588: 2012)

STN EN ISO 8205-3 / 05 2031
Vodou chladené sekundárne pripájacie káble na odporové zváranie. Časť 3: Skúšobné požiadavky (ISO 8205-3:2012) ****)
(EN ISO 8205-3: 2012, ISO 8205-3: 2012)

STN EN 15316-4-3 / 06 0237
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy
(EN 15316-4-3: 2007)

STN EN 1264-2+A1 / 06 0315
Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 2: Podlahové vykurovanie. Skúšobné metódy na určenie tepelného výkonu pomocou výpočtových a experimentálnych metód (Konsolidovaný text)
(EN 1264-2:2008+A1: 2012)

STN EN 15502-2-1 / 07 0253
Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW
(EN 15502-2-1: 2012)

STN EN 12952-7 / 07 7604
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na vybavenie kotla
(EN 12952-7: 2012)

STN EN 12952-18 / 07 7604
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 18: Prevádzkové pokyny
(EN 12952-18: 2012)

STN EN 16145 / 13 7108
Zdravotnotechnické armatúry. Odnímateľné výtoky pre drezy a umývadlá. Všeobecná technická špecifikácia ****)
(EN 16145: 2012)

STN EN 16146 / 13 7109
Zdravotnotechnické armatúry. Odnímateľné sprchovacie hadice pre zdravotnotechnické armatúry v systémoch zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecná technická špecifikácia ****)
(EN 16146: 2012)

STN EN 1254-6 / 13 8400
Meď a zliatiny medi. Potrubné armatúry. Časť 6: Tvarovky s násuvnými koncami ****)
(EN 1254-6: 2012)

STN EN 1254-8 / 13 8400
Meď a zliatiny medi. Potrubné armatúry. Časť 8: Tvarovky s nalisovanými koncami na použitie s plastovými a viacvrstvovými rúrami ****)
(EN 1254-8: 2012)

STN EN 16035 / 16 6017
Výrobkové listy kovaní (HPS). Identifikácia a prehľad dokladov o skúšaní na zjednodušenie vzájomnej zameniteľnosti stavebných kovaní na použitie do dverových kompletov s požiarnou odolnosťou a tesnosťou proti prieniku dymu a na otváravé okná ****)
(EN 16035: 2012)

STN EN 1527 / 16 6238
Stavebné kovanie. Kovanie pre posuvné dvere a skladacie dvere. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1527: 2013)

STN EN 15684 / 16 6252
Stavebné kovanie. Mechatronické zámkové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 15684: 2012)

STN EN ISO 15147 / 26 0366
Ľahké dopravné pásy. Tolerancie šírok a dĺžok rezaných ľahkých dopravných pásov (ISO 15147: 2012) ****)
(EN ISO 15147: 2012, ISO 15147: 2012)

STN EN ISO 284 / 26 0373
Dopravné pásy. Elektrická vodivosť. Špecifikácia a skúšobná metóda (ISO 284: 2012) ****)
(EN ISO 284: 2012, ISO 284: 2012)

STN EN ISO 25745-1 / 27 4040
Energetická hospodárnosť výťahov, pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Meranie energie a overovanie (ISO 25745-1: 2012)
(EN ISO 25745-1: 2012, ISO 25745-1: 2012)

STN EN ISO 6165 / 27 7400
Stroje na zemné práce. Základné typy. Identifikácia a terminológia (ISO 6165: 2012)
(EN ISO 6165: 2012, ISO 6165: 2012)

STN P CLC/TS 50136-9 / 33 4596
Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spoločný protokol na prenos poplachu s použitím internetového protokolu ****)
(CLC/TS 50136-9: 2013)

STN EN 408+A1 / 49 1534
Drevené konštrukcie. Konštrukčné drevo a lepené lamelové drevo. Stanovenie niektorých fyzikálnych a mechanických vlastností (Konsolidovaný text)
(EN 408:2010+A1: 2012)

STN EN ISO 9080 / 64 0857
Potrubné a ochranné rúrové systémy z plastov. Stanovenie dlhodobej hydrostatickej pevnosti materiálov z termoplastov vo forme rúry extrapoláciou (ISO 9080: 2012) ****)
(EN ISO 9080: 2012, ISO 9080: 2012)

STN EN 16296 / 64 3012
Chyby zvarových spojov termoplastov. Úrovne kvality ****)
(EN 16296: 2012)

STN EN 12201-3+A1 / 64 3041
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky (Konsolidovaný text)
(EN 12201-3:2011+A1: 2012)

STN EN 1555-3+A1 / 64 3042
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky (Konsolidovaný text)
(EN 1555-3:2010+A1: 2012)

STN P CEN/TS 1555-7 / 64 3042
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1555-7: 2013)

STN EN 13100-4 / 64 3088
Nedeštruktívne skúšanie zváraných spojov v polotovaroch z termoplastov. Časť 4: Skúšanie vysokým napätím ****)
(EN 13100-4: 2012)

STN EN 15814+A1 / 65 7242
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Definície a požiadavky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15814:2011+A1: 2012)

STN EN ISO 15184 / 67 3075
Náterové látky. Stanovenie tvrdosti filmu skúškou s ceruzkou (ISO 15184: 2012) ****)
(EN ISO 15184: 2012, ISO 15184: 2012)

STN EN ISO 22476-5 / 72 1033
Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 5: Flexibilná dilatometrická skúška (ISO 22476-5: 2012) ****)
(EN ISO 22476-5: 2012, ISO 22476-5: 2012)

STN EN ISO 22476-7 / 72 1033
Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 7: Skúška Goodmanovým lisom (ISO 22476-7: 2012) ****)
(EN ISO 22476-7: 2012, ISO 22476-7: 2012)

STN EN 450-1 / 72 2064
Popolček do betónu. Časť 1: Definície, špecifikácie a kritériá zhody
(EN 450-1: 2012)

STN EN ISO 1927-1 / 72 6001
Monolitické (netvarované) žiaruvzdorné výrobky. Časť 1: Úvod a klasifikácia (ISO 1927-1: 2012) *)
(EN ISO 1927-1: 2012, ISO 1927-1: 2012)

STN EN 13166 / 72 7205
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia ****)
(EN 13166: 2012)

STN EN 13167 / 72 7206
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z penového skla (CG). Špecifikácia ****)
(EN 13167: 2012)

STN EN 13168 / 72 7207
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z drevitej vlny (WW). Špecifikácia ****)
(EN 13168: 2012)

STN EN 13169 / 72 7208
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného perlitu (EPB). Špecifikácia ****)
(EN 13169: 2012)

STN EN 13170 / 72 7209
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného korku (ICB). Špecifikácia ****)
(EN 13170: 2012)

STN EN 13171 / 72 7210
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z drevených vlákien (WF). Špecifikácia ****)
(EN 13171: 2012)

STN EN ISO 12569 / 73 0571
Tepelnotechnické vlastnosti budov a stavebných materiálov. Stanovenie špecifického prietoku vzduchu v budovách. Metóda zriedenia stopovacieho plynu (ISO 12569: 2012) ****)
(EN ISO 12569: 2012, ISO 12569: 2012)

STN EN 1996-1-1+A1 / 73 1101
Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie (Konsolidovaný text)
(EN 1996-1-1:2005+A1: 2012)

STN EN 14081-2+A1 / 73 1716
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 2: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na počiatočné skúšanie typu (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14081-2:2010+A1: 2012)

TNI CEN/TR 16355 / 73 6670
Preventívne opatrenia proti rozmnožovaniu baktérie Legionella vo vodovodných potrubiach na pitnú vodu vnútri budov
(CEN/TR 16355: 2012)

STN EN 15221-7 / 96 2001
Facility management. Časť 7: Smernica pre benchmarking výkonnosti
(EN 15221-7: 2012)
 

Zmeny STN

STN EN 1996-1-1+A1/NA1 / 73 1101
Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie (Konsolidovaný text). Národná príloha
(EN 1996-1-1:2005+A1: 2012)
 

Opravy STN

STN 92 0203/O1 / 92 0203
Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.

Podobné články