Normy v stavebníctve a vo výstavbe: máj 2013

02.05.2013, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

TNI CEN/TR 16405 / 01 8552
Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Doplnkový nepovinný súbor dát eCall pre ťažké nákladné vozidlá ****)
(CEN/TR 16405: 2013)

TNI CEN/TR 16427 / 01 8553
Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná doprava. Cestovné informácie pre osoby so zrakovým postihnutím (TI-VIP) ****)
(CEN/TR 16427: 2013)

STN P CEN/TS 16406 / 01 8554
Inteligentné dopravné systémy. Verejná doprava. Nepriame poskytovanie na železnici ****)
(CEN/TS 16406: 2013)

STN EN ISO 9016 / 05 1125
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška rázom v ohybe. Umiestnenie skúšobných tyčí, orientácia vrubu a skúšanie (ISO 9016: 2012) ****)
(EN ISO 9016: 2012, ISO 9016: 2012)

STN EN 13480-1 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
(EN 13480-1: 2012)

STN EN 13480-4 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia
(EN 13480-4: 2012)

STN EN 13480-6 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia
(EN 13480-6: 2012)

STN EN 13480-8 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin
(EN 13480-8: 2012)

STN EN ISO 3183 / 13 6810
Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové rúry na potrubné dopravné systémy (ISO 3183: 2012) ****)
(EN ISO 3183: 2012, ISO 3183: 2012)

STN EN ISO 4136 / 13 6810
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška ťahom zvarového spoja v priečnom smere (ISO 4136: 2012) ****)
(EN ISO 4136: 2012, ISO 4136: 2012)

STN EN 10223-1 / 15 3160
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 1: Ostnaté oceľové drôty pozinkované alebo s povlakom zinkovej zliatiny ****)
(EN 10223-1: 2012)

STN EN 10223-2 / 15 3160
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 2: Drôtené oceľové pletivo so šesťuholníkovými okami pre poľnohospodárstvo, izolácie a ploty ****)
(EN 10223-2: 2012)

STN EN 10223-4 / 15 3160
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 4: Zvárané drôtené siete na ploty ****)
(EN 10223-4: 2012)

STN EN 10223-5 / 15 3160
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 5: Kĺbové a uzlové drôtené oceľové siete na ploty ****)
(EN 10223-5: 2012)

STN EN 10223-6 / 15 3160
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 6: Drôtené oceľové pletivo so štvoruholníkovými okami ****)
(EN 10223-6: 2012)

STN EN 10223-7 / 15 3160
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 7: Zvárané dielce z oceľových drôtov na ploty ****)
(EN 10223-7: 2012)

STN EN 12159 / 27 4403
Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami
(EN 12159: 2012)

STN EN 62305-2 / 34 1390
Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika
(EN 62305-2: 2012, mod. IEC 62305-2: 2010)

STN EN 62561-1 / 35 7605
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky
(EN 62561-1: 2012, mod. IEC 62561-1: 2012)

STN EN 62561-2 / 35 7605
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače
(EN 62561-2: 2012, mod. IEC 62561-2: 2012)

STN EN 62561-3 / 35 7605
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská
(EN 62561-3: 2012, mod. IEC 62561-3: 2012)

STN P CEN/TS 16010 / 64 8110
Plasty. Recyklované plasty. Postupy odberu vzoriek na skúšanie odpadu z plastov a recyklátov ****)
(CEN/TS 16010: 2013)

STN P CEN/TS 16011 / 64 8111
Plasty. Recyklované plasty. Príprava vzorky ****)
(CEN/TS 16011: 2013)

STN EN 771-4 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 4: Murovacie prvky z autoklávovaného pórobetónu (AAC)
(EN 771-4: 2011)

STN EN 492 / 72 2660
Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
(EN 492: 2012)

STN EN 12467 / 72 3160
Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
(EN 12467: 2012)

STN EN 494 / 72 3161
Vláknocementové vlnovky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
(EN 494: 2012)

STN EN 14411 / 72 5101
Keramické obkladové prvky. Definície, klasifikácia, vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie
(EN 14411: 2012)

STN EN 12697-42 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 42: Obsah cudzorodých látok v R-materiáli
(EN 12697-42: 2012)

STN EN 13508-1 / 75 6920
Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 13508-1: 2012)

STN EN 1363-1 / 92 0808
Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky
(EN 1363-1: 2012)

STN EN 1365-1 / 92 0810
Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny
(EN 1365-1: 2012)
 

Zmeny STN

STN EN 60626-3/A1 / 34 6530
Kombinované ohybné materiály na elektrické izolácie. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Zmena A1 ****)
(EN 60626-3:2008/A1: 2012, IEC 60626-3:2008/A1: 2012)

STN EN 61549/A3 / 36 0199
Rozličné svetelné zdroje. Zmena A3
(EN 61549:2003/A3: 2012, IEC 61549:2003/A3: 2012)

STN EN ISO 24342/A1 / 91 7805
Pružné a textilné dlážkoviny. Stanovenie dĺžky strany, hrany, rovnosti a pravouhlosti dlaždíc (ISO 24342:2007/Amd 1:2012). Zmena A1 ****)
(EN ISO 24342:2012/A1: 2012, ISO 24342:2007/Amd 1: 2012)
 

Opravy STN

STN EN 544/O1 / 74 7801
Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia noriem.

Podobné články