Pripravujú odbornú konferenciu Tepelná ochrana budov 2019

08.05.2019, ABC-bývanie.sk | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

V dňoch 22. až 24. mája t.r. sa vo Vysokých Tatrách uskutoční medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2019. Bude to v poradí už 20. ročník tohto odborného podujatia, jeho podtitul je Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.

Cieľovú skupinu konferencie Tepelná ochrana budov 2019 tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Zateplovanie-1-X.jpg


Tematické okruhy konferencie

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
  2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú ochranu budov
  3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
  4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia budov zabezpečujúcich budovy s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusiu, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú fi remné prezentácie, výstavka a spoločenský večer.

Ilustračné foto: Združenie EPS SR

Podobné články