Vzdelávanie stavebných odborníkov v SR škrípe už sedem rokov

01.06.2016, Ingrid Kántorová | Správy zo stavebníctva

Úroveň prípravy na nadobudnutie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti stavebných odborníkov na Slovensku už niekoľko rokov klesá. Poznačuje to aj projektovú prípravu, čo sa čoraz viac premieta do kvality stavieb a znižovania ich bezpečnosti.

Zákony v SR nedávajú jasný návod, kto je za prípravu a osvedčovanie týchto kvalifikácií na stavbách zodpovedný. Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS) ako vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa o nápravu márne usiluje už vyše troch rokov.

Podľa zákona 455/1991 Zb. (o živnostenskom podnikaní) v súlade s európskymi požiadavkami môže od roku 2009 osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavebných odborníkov vydávať len vzdelávacia organizácia akreditovaná ministerstvom školstva, a to podľa zákona 568/2009 Z.z. (o celoživotnom vzdelávaní). Týka sa to takých profesií ako majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor a projektant.

2b-Silhouette-workers-1-X.jpg


Neúspešná snaha o nápravu

V prílohe 2 ods. 14 zákona o živnostenskom podnikaní sa uvádza, že podľa zákona 138/1992 Zb. túto funkciu plní Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). Tá však nie je vzdelávacou, ale stavovskou organizáciou autorizovaných stavebných inžinierov, teda projektantov, a nemá ani akreditáciu pre túto činnosť vydanú ministerstvom školstva.

Jedinou vzdelávacou inštitúciou, ktorú v roku 2013 ministerstvo školstva akreditovalo na vzdelávacie programy pre odbornú spôsobilosť riadiacich kvalifikácií v stavebnej výrobe, je SASDARS. "Naša organizácia však nemôže túto vzdelávaciu činnosť, preskúšanie ani osvedčovanie odbornej spôsobilosti vykonávať, pretože nie je uvedená v živnostenskom zákone. O zmenu sa usilujeme už viac ako tri roky," vysvetľuje Ivan Pauer, prezident SASDARS.

Napraviť by to mohlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré však roky zastáva odmietavý postoj. Podľa neho je SKSI pre túto činnosť jediná kompetentná, hoci platná slovenská legislatíva hovorí niečo iné.


Nie je osvedčenie ako osvedčenie

Osvedčenie odbornej spôsobilosti SKSI nedáva od roku 2009. Vydáva len Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre živnostenské podnikanie Stavbyvedúci a Stavebný dozor. To však nie je osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 7a ods. 2 živnostenského zákona a nie je ani v súlade so zákonom 568/2009 Z.z. (o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), podľa ktorého ministerstvo školstva akredituje.

Pri doposiaľ vydávaných osvedčeniach nejde o získanie čiastočnej kvalifikácie a nadobudnutie osvedčenia o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni, nejde ani o osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona. Zvyšné dve odbornosti potrebné na stavebnú prax sa stratili vo víre reforiem a množstva dodatkov zákonov.


Legislatívna anomália trvá pridlho

"Podľa nášho právneho názoru môže v právnej praxi tento chaotický stav spôsobiť aj spochybnenie všetkých dosiaľ vydaných osvedčení, stavebných povolení a možného zbavenia zodpovednosti za prípadné spôsobené škody od roku 2009. Hoci v roku 2015 ministerstvo vnútra do živnostenského zákona vložilo možnosť, že postačuje aj osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydávané nevzdelávajúcou a ministerstvom školstva neakreditovanou organizáciou SKSI," poznamenáva I. Pauer.

Zo stanoviska rezortu vnútra podľa I. Pauera vyplýva, že je vo výlučnej kompetencii a na zodpovednosti ministerstva dopravy a výstavby, či naďalej bude diskriminovať akreditovanú vzdelávaciu organizáciu pre výrobnú stavebnú činnosť, teda SASDARS, a chrániť individuálne záujmy neakreditovanej stavovskej organizácie projektantov SKSI, alebo napraví niekoľkoročnú legislatívnu anomáliu a začne robiť skutočný poriadok v stavebníctve.

Takýto stav nie je len schizofrenický, dodáva šéf SASDARS. Podľa neho podporuje aj roky trvajúci úpadok v nadobúdaní čiastočnej odbornej kvalifikácie s následnou odbornou spôsobilosťou. Bráni tiež vykonávaniu systémového uceleného celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov, od ktorých závisí kvalita realizácie stavieb, bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov a užívateľov týchto budov, na čo poukazujú aj upozornenia a odporúčania EÚ.

Foto: Megapixl

Podobné články