Predikcie vývoja stavebníctva SR pre rok 2025 sú optimistické

27.05.2024, Helena Grofová | Správy zo stavebníctva

Stavebné spoločnosti v SR očakávajú tento rok pokles trhu o 0,9 percenta. Dôvodom sú podľa slovenských stavbárov najmä legislatívne zmeny, inflácia a zdražovanie stavebných materiálov.

Predikcie vývoja slovenského stavebníctva pre rok 2025 sú optimistické, predpokladá sa rast trhu o 3,5 percenta. Stavbári si myslia, že urýchliť výstavbu a oživiť pozastavené projekty by mohol aj nový stavebný zákon. Očakávajú tiež celkové ekonomické oživenie.

14b-Depositphotos_13617916-1X.jpg

"Stavebný sektor na Slovensku tradične ťaží z rastu hospodárstva a zvýšených verejných investícií, najmä do infraštruktúry. Rozsiahle investície do dopravnej infraštruktúry, ako sú diaľnice a mosty, predstavujú značný podiel tržieb mnohých stavebných firiem. V posledných rokoch bol tento trend podporený aj európskymi fondmi, ktoré prispeli k financovaniu mnohých veľkých projektov. Celkovo možno očakávať, že trh stavebníctva na Slovensku bude pokračovať v raste, najmä vďaka pokračujúcim investíciám do infraštruktúry a obnovy starších stavieb. Podniky však musia zostať ostražité voči vonkajším tlakom, ako sú náklady na materiál a prácu, a súčasne inovovať a digitalizovať, aby zostali konkurencieschopné," hovorí riaditeľ prieskumnej spoločnosti CEEC Research Michal Vacek.


Stavebný trh v budúcom roku porastie

Tento rok podľa CEEC Research stavebný trh klesne o 0,9 perc. Dôvodom je najmä inflácia, ale aj legislatívne zmeny a rastúce ceny stavebných materiálov. Očakávania stavebných spoločností na Slovensku sú však na budúci rok optimistické a očakávajú rast trhu až o 3,5 perc.

O týchto očakávaniach a predikciách sa hovorilo na dnešnom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktoré sa konalo v Bratislave.

Graf-1-X.jpg

Väčšina respondentov vidí príležitosť v novom stavebnom zákone, ktorý podľa nich urýchli výstavbu a prinesie nové stavebné zákazky alebo obnoví pozastavené projekty. Niektoré stavebné firmy sa tiež domnievajú, že v roku 2025 môže dôjsť k celkovému oživeniu ekonomiky, nielen stavebného trhu.

Veľké stavebné podniky sú v porovnaní s malými subjektami o niečo optimistickejšie, pokiaľ ide o budúci rast trhu. Tento rozdielny pohľad môže odrážať schopnosť prispôsobiť sa trhovým podmienkam, ako aj prístup ku kapitálu. Malé firmy sú citlivejšie na výkyvy trhu, kým veľké spoločnosti majú väčšiu schopnosť absorbovať krátkodobé trhové turbulencie.


Tržby stagnujú, čoskoro by mali stúpnuť

V tomto roku predpokladajú slovenskí stavbári skôr stagnáciu tržieb, ale na budúci rok sa tešia na ich rast, priemerne až o 4,2 perc. To, pravdaže, súvisí s očakávaným vývojom trhu, kde CEEC Research vidí rovnakú dynamiku. Dôvody týchto prognóz sú rovnaké aj v prípade stavebných spoločností, aj v prípade vývoja trhu.

V roku 2025 stavebné podniky počítajú s oživením ekonomiky a prílevom nových stavebných zákaziek, čo prispeje k rastu ich tržieb. Okrem toho niektoré firmy plánujú upraviť svoju cenovú stratégiu vzhľadom na rastúcu infláciu, čo tiež prispeje k rastu predaja.

Graf-2-X.jpg

"Do novely stavebného zákona, ktorá platí od 1. apríla t.r., sme zapracovali zjednodušenia a integrácie povoľovacích procesov s cieľom zrýchliť procesy povoľovania stavieb a odstránenia duplicít, s ktorými sa stretávame v jednotlivých konaniach. Rozšírili sa možnosť integrácie konaní pre umiestnenie a povolenie stavby a aj pre rozličné druhy stavieb, ktoré by inak museli byť povoľované v samostatných konaniach rôznymi stavebnými, resp. špeciálnymi stavebnými úradmi. Zaviedli sme fikciu súhlasu pri záväzných stanoviskách obce k súladu s územným plánom po uplynutí lehoty 60 dní, ako aj možnosť spoločného prerokovania vedľajších stavieb, ktoré majú byť súčasťou hlavnej stavby, v jednom konaní. Naďalej pracujeme aj na novom stavebnom zákone tak, aby bol funkčný v praxi a riešil problémy a požiadavky 21. storočia," uvádza k vývoju slovenského stavebníctva minister dopravy SR Jozef Ráž.


Kontrakty v priemere na deväť mesiacov

Dĺžka obdobia, na ktoré spoločnosti uzatvárajú zmluvy o stavebných zákazkách, odhaľuje stav trhu i stratégiu jednotlivých subjektov. Priemerné trvanie kontrahovania objednávok na deväť mesiacov vopred ukazuje, že stavebné firmy majú solídnu základňu.

Dobrou správou podľa CEEC Research je, že v prípade 27 perc. podnikov došlo v porovnaní s vlaňajškom k predĺženiu tejto lehoty. To môže naznačovať zlepšenie podmienok na trhu alebo úspech spoločností pri získavaní nových zákaziek a rozširovaní ich trhového podielu. Pre viac ako tretinu spoločností (37 perc.) zostáva zmluvný čas rovnaký ako vlani, čo naznačuje určitú stabilitu v sektore.

Je bežnou praxou, že stavebné subjekty sú takmer na maxime svojich kapacít. V prvom polroku 2024 majú stavebné spoločnosti naplnené kapacity na 83 perc. So začiatkom stavebnej sezóny očakávajú vyššie využitie svojich personálnych kapacít, a to až na 89 perc. Veľké stavebné firmy majú svoje kapacity takmer na maxime. Priemer ťahajú nadol najmä menšie stavebné subjekty, kde je využitie kapacít v niektorých prípadoch nižšie ako 50 perc.


Obavy pre nový stavebný zákon

Podniky majú pri zavádzaní zmien súvisiacich s novým stavebným zákonom viaceré obavy a očakávania. Najvýraznejšia je nedostatočná informovanosť o zmenách zo strany vlády, ktorá je problémom až pre 44 perc. oslovených stavebných spoločností.

To vedie k neistote, ako sa zákon premietne do praxe, pričom firmy nevedia, ako nastaviť svoje procesy. Táto neistota môže komplikovať aj školenia zamestnancov a zavádzanie nových interných postupov. Okrem toho, 10 perc. podnikov očakáva zvýšenie nákladov na zavedenie nových pravidiel alebo školenie svojich zamestnancov.


Zdĺhavá príprava stavieb je stále problém

"To, čo dnes chýba sú nové stavebné projekty. Zdĺhavá príprava a povoľovanie nových stavebných projektov vedie k odsúvaniu reálnej výstavby. Obávam sa, že ak sa nepodarí akcelerovať prísun reálnych nových projektov pre stavebníctvo, v druhej polovici roku budeme svedkami ďalšieho prepadu slovenského stavebníctva. Tento útlm by mohol mať za následok odliv kapacít do zahraničia. To by vytvorilo ďalší problém pri opätovnom zvýšenom dopyte po stavebnej produkcii na Slovensku v budúcnosti," poznamenáva člen predstavenstva a obchodný riaditeĺ spoločnosti Považská cementáreň Peter Hort.

Pokiaľ ide o pozitívny vplyv a príležitosti, najväčší optimisti, ktorí tvoria 45 perc. respondentov spomedzi stavbárov, vidia potenciál v získavaní nových stavebných zákaziek. Veria, že zjednodušené administratívne procesy a jasnejší regulačný rámec podporia nové projekty, čím sa otvoria dvere širším obchodným príležitostiam.

Foto a infografika: Depositphotos, CEEC Research

Podobné články