Nálada slovenských stavbárov v decembri 2016 výrazne pookriala

30.12.2016, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Nálada stavebných firiem sa po novembri zlepšila aj v závere tohto roku. Indikátor dôvery v stavebníctve sa v decembri 2016 oproti predošlému mesiacu zvýšil o 9,5 bodu a dosiahol -2 percentuálne body (p.b.).

O zlepšení decembrovej nálady v stavebníctve informoval Štatistický úrad SR, ktorý dodal, že za vývojom boli priaznivejšie hodnotenia respondentov celkovej úrovne objednávok aj očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 25 bodov. Indikátor dôvery v stavebníctve hovorí, ako stavebné podniky vnímajú svoju situáciu a aké sú ich očakávania na najbližšie tri mesiace.

Nálada v stavebníctve sa v roku 2016 s výnimkou mája, augusta, novembra a decembra zhoršovala. Na najnižšiu hodnotu od júna 2000 nálada v sektore spadla v novembri 2012. Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997, na historicky najnižšej úrovni bol v druhej polovici roku 1999.

37b-shutterstock_233305984.jpg-1-X.jpg


Indikátor trendu stavebnej aktivity stúpol

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v decembri 2016 oproti stavu v novembri zlepšil o 11 bodov na 31 p.b., a to najmä zásluhou spoločností vykonávajúcich inžinierske stavby a špecializované stavebné práce. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 47 percent respondentov, jej zníženie uviedlo 14 perc. a 39 perc. podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú.

Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa v závere roku oproti novembru zlepšilo o 10 bodov na -18 p.b. Za viac ako dostatočnú ju označilo 13 perc. stavebných firiem, za dostatočnú 56 perc. a pre 31 perc. oslovených bola terajšia úroveň objednávok nedostatočná.


Čo robí stavbárom starosti

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce momentálne rast stavebnej produkcie zaradilo 44 perc. subjektov nedostatočný dopyt, 38 perc. poveternostné podmienky, 34 perc. finančné obmedzenia, 15 perc. nedostatok zamestnancov a 2 perc. nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Štatistický úrad zároveň spresňuje, že vzhľadom na zmenu metodiky výpočtu percentuálneho zastúpenia jednotlivých faktorov súčet presahuje 100 perc.

Respondenti ďalej uvádzajú vysokú konkurenciu, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, nesplácanie faktúr a z toho prameniacu druhotnú platobnú neschopnosť, nízke ceny stavebných prác, netransparentnosť verejných obstarávaní, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a sezónnosť. Bariéry rastu v decembri nepociťovalo 15 perc. podnikov (v novembri sa tak vyjadrilo 19 perc. odpovedajúcich).


Podniky zamýšľajú prijímať ľudí do práce

Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa v decembri medzimesačne zlepšili. Konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov – rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami spoločností vyjadrenými v percentách, sa zlepšilo o 9 bodov na 14 p.b. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 13 perc. oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 60 perc. a so znižovaním ráta 27 perc. firiem.

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch v decembri oproti novembru stúplo o 1 bod na 18 p.b. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 23 perc. odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 64 perc. a ich zníženie predpokladá 13 perc. subjektov.


Spokojnosť vo firmách na inžinierskych stavbách

Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom (9 p.b.) sa v decembri oproti predošlému mesiacu zlepšili (rast o 8 bodov), predovšetkým vo firmách realizujúcich inžinierske stavby. So zlepšením ekonomickej situácie spoločnosti počíta 23 perc. respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 54 perc. a zhoršenie stavu očakáva 23 perc. oslovených organizácií.

Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch konjunkturálne saldo v decembri kleslo oproti novembru o 2 body na 29 p.b. Zníženú aktivitu odhaduje 37 perc. stavebných firiem, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 36 perc. a jej zvýšenie predpokladalo 27 perc. subjektov.


Práce je priemerne na desať mesiacov

Na základe objednávok majú firmy v závere roku zabezpečenú prácu v priemere na desať mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (18,5 mesiaca), z hľadiska výrobného zamerania spoločnosti realizujúce inžinierske stavby (13,1 mes.). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (16,5 mes.), najmenej v Košickom (4,1 mes.) a Banskobystrickom kraji (3,1 mes.).

Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie aktuálnej situácie v ekonomike stavebných podnikov a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva štatistický úrad každý mesiac. V decembri 2016 sa na ňom zúčastnilo 394 subjektov, ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

Na objektívnejšie posúdenie vývoja sú odpovede, získané konjunkturálnym prieskumom, spracované ako vážený aritmetický priemer. Ako váhy sú použité hodnota stavebnej produkcie a pri hodnotení ukazovateľov z oblasti zamestnanosti počet zamestnancov respondentov. Vývoj je vyjadrený pomocou salda, ktoré predstavuje rozdiel pozitívnych a negatívnych hodnotení v percentách. Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer sáld dopytu a očakávanej zamestnanosti.


Ceny v novembri 2016

Ceny stavebných prác v novembri 2016 oproti októbru t.r. klesli o 0,2 perc., pokračoval štatistický úrad. V porovnaní s novembrom 2015 sa zvýšili o 0,4 perc., v priemere od začiatku roku 2016 oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástli o 1,2 perc.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v novembri oproti októbru klesli o 0,4 perc. V porovnaní s novembrom 2015 zostali na rovnakej úrovni, v priemere od začiatku roku 2016 oproti rovnakému obdobiu vlaňajška sa znížili o 0,5 perc.

V roku 2015 ceny stavebných prác v priemere medziročne vzrástli o 1,8 perc. Zvýšili sa vo všetkých mesiacoch minulého roku, najviac v júni a júli (o 2,3 perc.), najmenej vo februári (o 1,2 perc.). Ceny stavebných materiálov v roku 2015 klesli o 0,8 perc. Znížili sa v desiatich mesiacoch minulého roku, najviac v apríli (o 1,9 perc.), najmenej v novembri (o 0,4 perc.). Materiály vtedy zdraželi iba v októbri a decembri, zhodne o 0,2 perc.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v novembri oproti októbru vzrástli o 0,5 perc. V porovnaní s novembrom 2015 klesli o 2,6 perc., v priemere od začiatku roku 2016 oproti rovnakému obdobiu vlaňajška sa znížili o 4,5 perc.

Foto: Shutterstock

Podobné články