Po troch mesiacoch zhoršovania sa nálada v stavebníctve zlepšila

02.05.2011, Ivo Nittmann | Štatistiky, analýzy, trendy

Po troch mesiacoch poklesu sa nálada stavebných firiem na Slovensku v apríli 2011 znovu zlepšila.

Indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý hovorí, ako stavebné podniky hodnotia svoju situáciu a aké sú ich očakávania na najbližšie tri mesiace, sa v apríli oproti marcu zvýšil o 1,5 bodu na hodnotu -41,5 bodu. Jeho vývoj priaznivo ovplyvnilo zvýšenie optimizmu pri očakávanej zamestnanosti.

Oznámil to Štatistický úrad SR, ktorý dodal, že za úrovňou dlhodobého priemeru zaostal indikátor o 17,5 percentuálneho bodu (p.b.). Nálada v slovenskom stavebníctve sa po období útlmu zlepšovala od septembra až do decembra 2010, v januári až marci 2011 znovu postupne ochabovala. Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997, na historicky najnižšej úrovni bol v druhej polovici roku 1999.

Druhý mesiac po sebe sa však zhoršila nálada v ekonomike SR. Ako uviedol štatistiícký úrad, napriek priaznivému vývoju väčšiny zložiek indikátora ekonomického sentimentu (IES) sa hodnota trojmesačného kĺzavého priemeru v apríli 2011 v porovnaní s marcom znížila o 1,2 bodu na 94,2 bodu, a to v dôsledku pomerne výrazného poklesu jeho jednotlivých komponentov v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. V apríli vyjadroval IES priaznivejšiu situáciu ako pred rokom (o 3,9 bodu), avšak v porovnaní s dlhodobým priemerom zaostal o 3,7 bodu.

 

Nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii

Trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v apríli oproti marcu zhoršil o 10 bodov na -6 bodov, keď nižšiu stavebnú aktivitu uviedlo 27 percent respondentov, 65 perc. ju hodnotilo ako nezmenenú a zvýšenie zaznamenalo 8 perc. firiem. 

Hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii sa znížilo o 4 body na -52 p.b. Za nedostatočný ho považovalo 61 perc. spoločností, ako dostatočný ho posudzovalo 39 perc. subjektov a nikto ho v apríli, rovnako ako v marci, nevnímal ako viac než dostatočný.

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 61 perc. podnikov nedostatočný dopyt po nej, 23 perc. finančné obmedzenia a 9 perc. poveternostné podmienky. Respondenti ďalej uvádzajú náročné kritériá pri verejnom obstarávaní, dlhé lehoty splatnosti faktúr, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov a z toho prameniacu druhotnú platobnú neschopnosť. Bariéry rastu necítili v apríli 4 perc. firiem. V marci a vo februári sa tak vyjadrili 2 perc. organizácií.
 

Stavebné firmy prijímajú ľudí, no aj prepúšťajú

Očakávania stavebných spoločností pri odhadoch vývoja zamestnanosti boli v apríli optimistickejšie ako v predchádzajúcom mesiaci, konjunkturálne saldo počtu zamestnancov – rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami subjektov vyjadrenými v percentách, sa v porovnaní s marcom zvýšilo o 7 bodov na 31 p.b.

Prijímať pracovníkov v nasledujúcich troch mesiacoch plánuje 13 perc. oslovených (33 perc. v Nitrianskom kraji), 56 perc. o zmenách v nasledujúcom období neuvažuje a k znižovaniu počtu zamestnancov zamýšľa pristúpiť 31 perc. respondentov (z podnikov s 500 a viac zamestnancami 60 perc.).

 

Podniky hodnotia svoju situáciu priaznivejšie

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s marcovým hodnotením zvýšilo o 1 bod na hodnotu 5 p.b. Zvýšenie cien svojej produkcie predpokladá 12 perc. oslovených firiem, z nich 3 perc. očakávajú rýchlejšie tempo rastu ako v predchádzajúcom období, 6 perc. odhaduje rovnaké tempo rastu a 3 perc. počíta s jeho spomalením. So zmenami cien neuvažuje 78 perc. podnikov a znižovanie chystá 10 perc. spoločností.

Hodnotenia ekonomickej situácie stavebných firiem sú v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom priaznivejšie, konjunkturálne saldo vzrástlo o 7 bodov na hodnotu -8 p.b. Zlepšenie ekonomickej situácie konštatuje 10 perc. respondentov (v Žilinskom kraji 31 perc.), zmeny vo vývoji nepredpokladá 70 perc. a so zhoršovaním ekonomickej situácie počíta 20 perc. podnikov.

Aj pri očakávanej stavebnej aktivite v nasledujúcich troch mesiacoch sú odpovede optimistickejšie ako pred mesiacom, konjunkturálne saldo sa zvýšilo o 6 bodov na -4 p.b. Vyššiu stavebnú aktivitu očakáva 35 perc. spoločností, s ustálením na súčasnej úrovni počíta 51 perc. a znižovanie stavebnej aktivity predpokladá 14 perc. firiem.

 

Práce je v priemere na osem mesiacov

Na základe objednávok mali stavebné podniky v apríli zabezpečenú prácu v priemere na osem mesiacov, kým po celý rok 2010 (s výnimkou mája) až do marca 2011 to bolo sedem mesiacov. Najvyššiu zásobu práce mali spoločnosti s 500 a viac zamestnancami (na 11,3 mesiaca), z hľadiska výrobného zamerania subjekty realizujúce inžinierske stavby, opravy a údržbu (na 9,3 mes.). Z územného hľadiska majú najviac zabezpečenú prácu podniky so sídlom v Bratislavskom (na 10,4 mes.) a Trenčianskom kraji (na 9,2 mes.).

 Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie momentálnej situácie v ekonomike stavebných firiem a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva Štatistický úrad SR každý mesiac. V apríli 2011 sa na ňom zúčastnilo 449 subjektov, ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva. Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld úrovne celkového dopytu a očakávanej zamestnanosti. Obe saldá sú sezónne očistené a majú rovnakú váhu.

Podobné články