Súd odložil vykonanie rozhodnutia ÚVO o zrušení súťaže ŽSR

06.04.2011, SITA | Inžinierske stavby

Krajský súd v Bratislave rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý 2. marca uložil Železniciam SR (ŽSR) zrušiť verejnú súťaž na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá. Keby súd nerozhodol o odložení vykonateľnosti rozhodnutia úradu do 6. apríla, železničné obstarávanie by bolo definitívne zrušené.

Zákazku mala získať spoločnosť Skanska SK ako úspešný uchádzač s najlacnejšou ponukou. Druhú najnižšiu cenu navrhla Trnavská stavebná spoločnosť (dnes TSS Grade). ŽSR, Skanska SK a TSS Grade podali na súde žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO o zrušení súťaže a zároveň navrhli odklad jeho vykonateľnosti. Súd zároveň schválil návrh trnavskej firmy na spojenie troch žalôb do jednej. Skanska SK navyše podala proti rozhodnutiu úradu aj sťažnosť do Európskej komisie.

Bratislavský Krajský súd rozhodol o odklade rozhodnutia ÚVO o zrušení železničného obstarávania 4. apríla, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu o žalobách. Proti tomuto rozhodnutiu súdu nie je prípustné odvolanie. "Ak bude znemožnené realizovať túto zákazku z dôvodu zrušenia verejného obstarávania, nebude možné priľahlé úseky inžinierskej stavby, realizované na základe verejnej súťaže ŽSR, napojiť a systém ETCS (Európsky zabezpečovací systém pre vlaky) aktivovať," zdôvodnil rozhodnutie hovorca krajského súdu Pavol Adamčiak.

Keby bola inžinierska stavba ako celok nefunkčná, podľa súdu by vzniklo reálne riziko, že by sa nenávratne zamedzilo čerpaniu prostriedkov z fondov Európskej únie, vyčlenených v rámci operačného programu Doprava na modernizácie železničnej trate, a reálne by tiež hrozilo nedodržanie európskej legislatívy a z toho vyplývajúce následky pre SR.

"Hoci po tomto rozhodnutí súdu je podľa aktuálneho právneho stavu víťazom konkurenčná spoločnosť, sme radi, že súd zamedzil faktickému zrušeniu tendra. Naďalej sme totiž presvedčení, že výsledok súťaže nie je korektný, pretože súčasný de iure víťaz nesplnil podľa nášho názoru súťažné podmienky. Tieto záležitosti riešime samostatne – súdnou cestou, v čom by nebolo možné pokračovať v situácii, keď by bola celá súťaž podľa nariadenia ÚVO zrušená," povedal generálny riaditeľ TSS Grade Tomáš Kizek. Trnavská firma plánuje poskytnúť obšírnejšie vysvetlenie svojho stanoviska k problematike tohto obstarávania zajtra, na tlačovej konferencii v Bratislave.

Spoločnosť Skanska SK uvítala, že súd zvážil jej argumenty a vydal opatrenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia ÚVO o zrušení súťaže. "Na základe súťažných podmienok a na základe výzvy investora z decembra minulého roku sme nami podpísanú zmluvu investorovi už odovzdali a následný krok je na ňom," uviedol generálny riaditeľ Skansky SK Tibor Kočvara na otázku, či po rozhodnutí súdu môžu ŽSR a Skanska podpísať zmluvu.

"Počas ročného vyhodnocovania tohto obstarávania sa už niekoľkokrát potvrdilo, že námietky a rôzne obvinenia boli obštrukciami, ktoré smerovali k oddialeniu vyhodnotenia súťaže a k vzneseniu pochybností o transparentnosti našej spoločnosti a profesionalite našich zamestnancov," dodal T. Kočvara. Faktom podľa neho naďalej zostáva, že samotná konkurencia tesne pred naplnením rozhodnutia zákonného revízneho procesu svoju námietku stiahla.

Železnice nechceli rozhodnutie súdu zatiaľ komentovať. "Rozhodnutie zo súdu nám zatiaľ nebolo doručené, preto sa v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať," uviedla Dana Hurtová z odboru komunikácie ŽSR.

ÚVO nariadil súťaž zrušiť na základe kontroly spôsobu zadávania zákazky pred uzatvorením zmluvy a zdôvodnil to porušením princípu transparentnosti a nediskriminácie uchádzačov pri verejnom obstarávaní. Úrad trvá na tom, že v tomto prípade konal štandardným postupom pri ochrane verejného záujmu podľa platného zákona o verejnom obstarávaní.

Skanska predložila v súťaži najnižšiu cenu, a to 201 miliónov eur, a mala získať kontrakt na stavebné práce. Znemožnili to však námietkové konania na ÚVO z iniciatívy TSS Grade a napokon kontrola priebehu súťaže. Trnavská firma, ktorá priebeh obstarávania kritizovala, navrhla druhú najlacnejšiu ponuku vo výške 245 mil. eur. Predpokladaná hodnota prác v obstarávaní, ktoré vyhlásili ŽSR, bola vyše 296 mil. eur, trvanie zákazky bolo naplánované na tri roky a štyri mesiace.

ŽSR vyhlásili súťaž na modernizáciu trate Zlatovce - Trenčianska Teplá koncom roka 2009, ponuky štyroch skupín uchádzačov boli otvorené v marci 2010. Ďalšie dve konzorciá predložili vyššie ceny, a to 263 mil. eur a 279 mil. eur. Stavebné práce majú byť spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie a zo štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava. Ide o tretiu etapu prác v rámci modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov v dĺžke okolo 59 kilometrov. Prvá, druhá, ako aj štvrtá a piata etapa prác na tejto trati sa už začali.

Podobné články