Pandémia negatívne vplýva aj na stavby Slovenskej správy ciest

27.03.2020, SITA | Správy zo stavebníctva

Šíriaci sa koronavírus a s ním súvisiace obmedzenia negatívne ovplyvňujú aj plynulý chod stavieb v pôsobnosti Slovenskej správy ciest (SSC). Ako informuje hovorkyňa SSC Lucia Karelová, práce na stavbách ciest prvej triedy pokračujú v obmedzenom režime.

"Niektorí zhotovitelia už avizovali, že prerušujú práce, niektorí taký krok pripravujú. Žiadny náš zhotoviteľ nie je v tejto chvíli schopný povedať, dokedy bude možné pokračovať v prácach a v akom režime, resp. kedy bude nútený práce prerušiť," uvádza L. Karelová.

V dôsledku neutíchajúcej pandémie sa dá podľa štátnych cestárov predpokladať, že zhotoviteľské firmy pristúpia k prerušeniu prác už v krátkom čase. "Všetky snahy zúčastnených strán smerujú k tomu, aby zmluvné lehoty výstavby boli dodržané. V súčasnom období celosvetovej pandémie, ktorej intenzita a trvanie je ťažko odhadnuteľné, je čoraz ťažšie garantovať plnenie termínov," poznamenáva L. Karelová.

Cesta-Turc-Teplice-Pribovce-Sita-1-X.jpg


Zmluvy s klauzulou vyššej moci

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už informovala, že zmluvy o dielo predpokladajú zásah vyššej moci, ktorý môže znemožniť alebo komplikovať zhotoviteľovi plniť zmluvné záväzky. "Ak zhotoviteľ požiada o prerušenie výstavby, tak NDS takejto požiadavke vyhovie. Napríklad na stavbe D1 Prešov západ - Prešov juh diaľničná spoločnosť odsúhlasila prerušenie výstavby. Takýto vývoj predpokladáme aj na iných stavbách, avšak v rôznom rozsahu," vysvetľuje hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Na realizovaných úsekoch sa zatiaľ nezastavila ani neprerušila výstavba a práce naďalej pokračujú, keďže zhotovitelia o zastavenie prác nepožiadali. "Výnimkou je stavba D1 Prešov západ - Prešov juh, kde NDS dala súhlas na žiadosť zhotoviteľa o prerušenie prác na 14 dní s tým, že po uplynutí tejto lehoty požiadame zhotoviteľa a stavebný dozor, aby vyhodnotili aktuálnu situáciu a navrhli opatrenia," pokračuje hovorkyňa diaľničiarov.


Inštrukcia pre zhotoviteľov a dozorov

NDS ako investor a objednávateľ diela vydala usmernenie pre jednotlivé stavby k preventívnym opatreniam šírenia koronavírusu. Predmetom usmernenia je súbor opatrení a obmedzení s dôrazom na minimalizovanie osobného kontaktu, činností, ktoré znesú odklad, zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu a iné.

"Zároveň sme pripravili inštrukciu pre zhotoviteľov a stavebných dozorov na vytvorenie krízového plánu pre každú jednotlivú stavbu, ktorý odzrkadľuje dennodennú situáciu a prispôsobí prácu na stavbe podmienkam a obmedzeniam vydaných Ústredným krízovým štábom SR," dodala M. Michalová.


Prekvapení stavební podnikatelia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) prijal s prekvapením a so znepokojením informáciu, že NDS kategoricky žiada pokračovať vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest tak, aby sa predišlo škodám a zmareným prácam. "Svedčí to o nepochopení skutočnej situácie na stavbách. Kriticky sa na nich znížili personálne kapacity. Mnoho domácich pracovníkov je v povinnej karanténe, resp. v dobrovoľnej izolácii," hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Pre uzatvorenie ubytovacích zariadení v rámci opatrení štátu nie je možné podľa šéfa zväzu stavebných podnikateľov získať pracovníkov zo vzdialenejších lokalít. "Opatrenia susedných štátov, Českej republiky alebo Ukrajiny (zákazy vycestovania), prakticky znemožňujú príchod pracovníkov z týchto krajín," pripomína P. Kováčik.

Šéf ZSPS preto požiadal nového ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala, aby vzhľadom na situáciu urýchlene zvážil vydanie pokynu všetkým investorským zložkám rezortu na prerušenie prebiehajúcich zazmluvnených prác v záujme minimalizovania dôsledkov pandémie v oblasti prípravy a realizácie inžinierskych a dopravných stavieb a budov. V súvislosti s tým by sa podľa P. Kováčika tiež malo pristúpiť k príslušným úpravám tak, aby zmluvní zhotovitelia a dodávatelia boli oslobodení od platenia pokút pre nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku.

Ilustračné foto: SITA

Podobné články