Nálada v stavebníctve sa v apríli zhoršila, nepriali jej objednávky

29.04.2019, Ivo Nittmann | Štatistiky, analýzy, trendy

Nálada stavebných firiem na Slovensku sa zhoršila aj tento mesiac. Indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý hovorí, ako stavebné podniky vnímajú svoju situáciu a aké sú ich očakávania na najbližšie tri mesiace, sa v apríli 2019 oproti tohtoročnému marcu znížil o 1,5 percentuálneho bodu (p.b.) na -16 bodov.

Oznámil to dnes Štatistický úrad SR, ktorý v správe zo svojho konjunkturálneho prieskumu dodal, že za zhoršením sú nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok v odvetví. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9 bodov. Indikátor dôvery je aritmetický priemer sáld dopytu a očakávanej zamestnanosti. Saldo v zisteniach štatistického úradu predstavuje rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami stavebných spoločností vyjadrenými v percentách.

2b-Silhouette-workers-1-X.jpg


Kolísavá nálada v roku 2018

V roku 2018 sa nálada v slovenskom stavebníctve vyvíjala kolísavo, striedavo sa v medzimesačnom porovnaní zlepšovala aj zhoršovala. V úvode tohto roku sa nálada stavebných firiem oproti vlaňajšiemu decembru zhoršila o 4,5 p.b. Vo februári sa indikátor dôvery v stavebníctve v porovnaní s januárom nezmenil, v marci klesol v porovnaní s februárom o 3 p.b.

Na najnižšiu hodnotu od júna 2000 nálada v sektore spadla v novembri 2012. Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997, na historicky najnižšej úrovni bol v druhej polovici roku 1999.

Mierne sa tento mesiac zhoršila aj nálada v ekonomike SR. Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) v apríli oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 1,8 bodu na 96,7 p.b. Dôvera klesla najmä v priemysle a službách, mierne aj v stavebníctve. Čiastočne vzrástla v obchode a relatívne nezmenená zostala u spotrebiteľov. Aktuálne IES zaostáva za hodnotou dlhodobého priemeru o 6,9 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia vlaňajška o 7,9 bodu.


Indikátor trendu stavebnej aktivity sa zlepšil

Nalada-stav-2019-april-X.jpgIndikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v apríli oproti stavu pred mesiacom zlepšil o 17 bodov na 30 p.b., najmä zásluhou spoločností realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 36 percent respondentov, jej zníženie uviedlo 12 perc. a 52 perc. podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú.

Hodnotenie terajšej celkovej úrovne objednávok sa tento mesiac oproti marcu zhoršilo o 4 body na -28 p.b. Za nedostatočnú ju označilo 33 perc. respondentov, za dostatočnú 66 perc. a pre 1 perc. odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná.

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce momentálne rast stavebnej produkcie zaradilo 37 perc. respondentov nedostatočný dopyt, 33 perc. finančné obmedzenia, 26 perc. nedostatok zamestnancov, 17 perc. poveternostné podmienky a 3 perc. nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vysokú konkurenciu, netransparentnosť vo verejnom obstarávaní a platobnú nedisciplinovanosť odberateľov. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 21 perc. podnikov (v marci sa tak vyjadrilo 16 perc. subjektov).


Priaznivejšie očakávania zamestnanosti

Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zlepšili. Konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa zvýšilo o 1 bod na -4 p.b. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 18 perc. oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 69 perc. a so znižovaním ráta 13 perc. firiem.

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s marcom nezmenilo a saldo zostalo na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-3 p.b.). Zníženie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 16 perc. spoločností, so zmenami cien neuvažuje 66 perc. a ich zvýšenie predpokladá 18 perc. respondentov.


Firmy vravia, že sa im darí lepšie

Hodnotenia ekonomickej situácie stavebných podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom (5 p.b.) sa v apríli oproti predošlému mesiacu zlepšili (rast o 3 body), predovšetkým vplyvom firiem vykonávajúcich inžinierske stavby a špecializované stavebné práce. So zlepšením ekonomickej situácie spoločnosti počíta 35 perc. respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 46 perc. a zhoršenie stavu očakáva 19 perc. subjektov.

Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch konjunkturálne saldo kleslo oproti marcu o 13 bodov na 7 p.b., najmä zásluhou podnikov realizujúcich výstavbu budov. Zníženú stavebnú aktivitu odhaduje 17 perc. stavebných firiem, stabilizáciu na terajšej hladine očakáva 35 perc. a jej zvýšenie predpokladá 48 perc. respondentov.


Práce je priemerne na 9,8 mes.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9,8 mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (16,6 mes.), z hľadiska výrobného zamerania spoločnosti realizujúce inžinierske stavby (13,5 mes.). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok subjekty so sídlom v Bratislavskom kraji (14,6 mes.), najmenej v Banskobystrickom (4,5 mes.) a Trnavskom (3,9 mes.) kraji.

Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie aktuálnej situácie v ekonomike stavebných podnikov a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva štatistický úrad každý mesiac. V apríli 2019 sa na ňom zúčastnilo 318 subjektov, ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

Na objektívnejšie posúdenie vývoja sú odpovede, získané konjunkturálnym prieskumom, spracované ako vážený aritmetický priemer. Ako váhy sú použité hodnota stavebnej produkcie a pri hodnotení ukazovateľov z oblasti zamestnanosti počet zamestnancov respondentov. Vývoj je vyjadrený pomocou salda, ktoré predstavuje rozdiel pozitívnych a negatívnych hodnotení v percentách. Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vyrátaný ako aritmetický priemer sáld dopytu a očakávanej zamestnanosti.


Ceny v marci 2019

Ceny stavebných prác v marci 2019 oproti februáru t.r. stúpli o 0,4 perc., pokračoval štatistický úrad. V porovnaní s marcom 2018 sa zvýšili o 3,5 perc., v priemere od začiatku tohto roku oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástli o 4,1 perc.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v marci 2019 oproti februáru stúpli o 0,2 perc. V porovnaní s minuloročným marcom boli vyššie o 2,1 perc., v priemere od začiatku tohto roku oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástli o 3,2 perc.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko sa v marci oproti februáru zvýšili o 0,4 perc. V marci 2019 v porovnaní s marcom 2018 stúpli o 4,4 perc., v priemere od začiatku tohto roku oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástli o 3,9 perc.

Foto: Megapixl

Podobné články