Náladu v stavebníctve ťahal aj v júli nadol nedostatok dopytu

29.07.2011, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Nálada stavebných podnikov na Slovensku sa stále nezlepšuje. Indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý hovorí, ako stavebné firmy hodnotia svoju situáciu, v júli 2011 oproti júnu opäť klesol.

Indikátor, ktorý tiež udáva, aké sú očakávania stavebných podnikov na najbližšie tri mesiace, sa znížil o 1,5 bodu na -45,5 bodu, a to v dôsledku ďalšieho prehĺbenia pesimizmu pri hodnotení úrovne súčasného dopytu. Oznámil to Štatistický úrad SR, ktorý dodal, že za úrovňou dlhodobého priemeru zaostal indikátor o 21,5 percentuálneho bodu (p.b.).

Indikátor dôvery v stavebníctve sa vyvíja v tomto roku podobne ako stavebná produkcia, ktorá za prvých päť mesiacov t.r. klesla v medziročnom porovnaní o 4,3 percenta. V januári až marci 2011 nálada v odvetví postupne ochabovala a zlepšila sa až v apríli, pričom v máji bola na rovnakej úrovni ako mesiac pred tým. V júni sa znovu zhoršila o 2 body. Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997, na historicky najnižšej úrovni bol v druhej polovici roku 1999.

Zhoršila sa aj nálada v ekonomike SR. Hodnota trojmesačného kĺzavého priemeru indikátora ekonomického sentimentu klesla v júli oproti júnu o 1,6 p.b. na 93,9 bodu vplyvom nepriaznivejších hodnotení takmer všetkých zložiek vstupujúcich do výpočtu (výnimkou boli spotrebitelia). Názory respondentov boli v prieskume štatistického úradu optimistickejšie ako v rovnakom období minulého roku (o 1,4 bodu), aktuálny údaj v porovnaní s dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva o 4 body.
 

Hodnotenie dopytu opäť kleslo

Trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v júli v porovnaní s júnom zlepšil o 3 p.b. na -14 bodov, keď zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 15 perc. podnikov, 75 perc. ju hodnotilo ako nezmenenú a jej zníženie uviedlo 10 perc. firiem.

Hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii sa znížilo o ďalšie 3 body na -61 p.b. Za nedostatočný ho označilo 61 perc. spoločností, za dostatočný ho považovalo 39 perc. subjektov a takmer nik ho nevnímal ako viac než dostatočný.
 

Bariéry rastu necítilo 9 perc. stavebných firiem

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 60 perc. podnikov nedostatočný dopyt po nej, 25 perc. finančné obmedzenia, 1 perc. nedostatok materiálu alebo mechanizmov a 1 perc. nedostatok zamestnancov.

Respondenti ďalej uvádzajú ako limity zostrenie konkurenčného boja, dlhé lehoty splatnosti faktúr, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov a z toho prameniacu druhotnú platobnú neschopnosť. Bariéry rastu nepociťovalo v júli 9 perc. stavebných firiem. V júni to bolo 11 perc. spoločností, v máji 8 perc., v apríli 4 perc. a v marci a vo februári sa tak vyjadrili 2 perc. subjektov.

Očakávania respondentov sa pri odhadoch vývoja zamestnanosti oproti júnu nezmenili. Konjunkturálne saldo počtu zamestnancov – rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami podnikov vyjadrenými v percentách, ostalo na úrovni -30 bodov.

V nasledujúcich troch mesiacoch uvažuje o stabilizovanom stave 72 perc. spoločností, so znižovaním počtu zamestnancov ráta 23 perc. firiem a zvýšenie zamestnanosti plánuje 5 perc. oslovených organizácií.
 

Výhľad stavebnej aktivity sprevádza pesimizmus

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s júnovým hodnotením znížilo o 1 bod na 6 p.b. Zníženie cien vlastnej produkcie chystá 5 perc. podnikov, so zmenami neuvažuje 82 perc. Zvýšenie cien svojej produkcie predpokladá 13 perc. respondentov, z nich 2 perc. očakávajú rýchlejšie tempo rastu ako v predchádzajúcom období, 4 perc. odhaduje rovnaké tempo rastu a 7 perc. počíta s jeho spomalením.

Hodnotenia ekonomickej situácie firiem sú v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nepriaznivejšie, konjunkturálne saldo kleslo o 8 bodov na -19 p.b. Zhoršenie ekonomickej situácie konštatovalo 23 perc. respondentov (v skupine podnikov do 19 zamestnancov 64 perc.), zmeny vo vývoji nepredpokladá 65 perc. a so zlepšovaním ekonomickej situácie počíta 12 perc. spoločností.

Aj pri očakávanej stavebnej aktivite v nasledujúcich troch mesiacoch boli v júli odpovede pesimistickejšie ako pred mesiacom, pričom konjunkturálne saldo sa znížilo o 8 bodov na 5 p.b. Nižšiu stavebnú aktivitu očakáva 19 perc. subjektov (v skupine firiem do 19 zamestnancov 58 perc., v Banskobystrickom kraji 51 perc.), s ustálením na súčasnej úrovni počíta 52 perc. a jej zvyšovanie predpokladá 29 perc. podnikov.
 

Najvyššiu zásobu práce majú naďalej veľkí

Na základe objednávok mali firmy v júli zabezpečenú prácu v priemere na 8 mesiacov. Rovnako to bolo aj v júni. Najvyššiu zásobu práce mali podniky s 500 a viac zamestnancami (na 11,1 mes.), z územného hľadiska to boli spoločnosti so sídlom v Trenčianskom (na 13,2 mes.) a Bratislavskom kraji (na 10,2 mes.).

Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie momentálnej situácie v ekonomike stavebných firiem a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva Štatistický úrad SR každý mesiac. V júli 2011 sa na ňom zúčastnilo 481 subjektov, ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld úrovne celkového dopytu a očakávanej zamestnanosti. Obe saldá sú sezónne očistené a majú rovnakú váhu.

Podobné články