Pochmúrna nálada v stavebníctve trvá, zhoršila sa aj v auguste

31.08.2011, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Nálada stavebných podnikov na Slovensku sa ani v auguste 2011 nezlepšila. Hodnota indikátora dôvery v stavebníctve sa oproti júlu znížila o 1,5 bodu na mínus 47 bodov.

Dôvodom je vzostup pesimizmu stavebných firiem v súvislosti s očakávanou zamestnanosťou. Oznámil to Štatistický úrad SR, ktorý dodal, že za úrovňou dlhodobého priemeru indikátor zaostáva už o 23 percentuálnych bodov (p.b.).

Indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý hovorí, ako stavebné firmy hodnotia svoju situáciu a aké sú ich očakávania na najbližšie tri mesiace, sa vyvíja v tomto roku podobne ako stavebná produkcia, ktorá od januára medziročne klesá a iba v marci stúpla oproti vlaňajšku o 0,5 percenta.

V januári až marci 2011 nálada v odvetví postupne ochabovala a zlepšila sa až v apríli, pričom v máji bola na rovnakej úrovni ako mesiac predtým. V júni sa znovu zhoršila o 2 body a v júli o ďalšieho 1,5 bodu. Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997, na historicky najnižšej úrovni bol v druhej polovici roku 1999.
 

 

Prijímať ľudí plánujú len tri stavebné firmy zo sto

Trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní s júlom zhoršil o 15 p.b. na 29 bodov, keď zníženie stavebnej aktivity uviedlo 23 perc. respondentov, 65 perc. ju posudzovalo ako nezmenenú a zvýšenie zaznamenalo 12 perc. podnikov.

Hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii sa zvýšilo o 1 p.b. na -60 bodov. Za dostatočný ho považovalo 44 perc. spoločností, ako nedostatočný ho označilo 56 perc. oslovených a takmer nik ho nepokladal za viac ako dostatočný.

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 59 perc. firiem nedostatočný dopyt po nej, 20 perc. finančné obmedzenia a 8 perc. poveternostné podmienky. Respondenti ďalej uvádzajú zostrenie konkurenčného boja, dlhé lehoty splatnosti faktúr, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov a z toho prameniacu druhotnú platobnú neschopnosť.

Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 8 perc. stavebných podnikov. V júli to bolo 9 perc. spoločností, v júni 11 perc., v máji 8 perc., v apríli 4 perc. a v marci a vo februári sa tak vyjadrili 2 perc. subjektov.

Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sú oproti júlu pesimistickejšie, Konjunkturálne saldo počtu zamestnancov – rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami firiem vyjadrenými v percentách, kleslo o 4 p.b. na -34 bodov.
V nasledujúcich troch mesiacoch so znižovaním ich počtu ráta 28 perc. organizácií, o stabilizovanom stave uvažuje 69 perc. respondentov a zvýšiť stav zamestnancov plánujú 3 perc. oslovených.
 

Pesimizmus vo výhľade stavebnej aktivity

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s júlovým hodnotením znížilo o 7 p.b. na hodnotu -1 bod. Zníženie cien vlastnej produkcie chystá 9 perc. podnikov, so zmenami neuvažuje 86 perc. Zvýšenie cien svojej produkcie predpokladá 5 perc. respondentov, z nich 1 perc. očakáva rýchlejšie tempo rastu ako v predchádzajúcom období, 3 perc. odhadujú, že tempo rastu bude rovnaké, a 1 perc. počíta s jeho spomalením.

Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov sú v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nepriaznivejšie, konjunkturálne saldo kleslo o ďalších 7 p.b. na hodnotu 26 bodov. Zhoršenie ekonomickej situácie zaznamenáva 27 perc. firiem (v skupine subjektov do 19 zamestnancov je to 64 perc.), zmeny vo vývoji nepredpokladá 66 perc. a so zlepšovaním ekonomickej situácie počíta 7 perc spoločností.

Aj pri očakávanej stavebnej aktivite v nasledujúcich troch mesiacoch sú odpovede v auguste pesimistickejšie ako minulý mesiac, pričom konjunkturálne saldo sa znížilo o 8 p.b. na 13 bodov.

Nižšiu stavebnú aktivitu očakáva 23 perc. respondentov (v skupine podnikov do 19 zamestnancov 58 perc., v Banskobystrickom kraji 51 perc.), s ustálením na terajšej úrovni ráta 57 perc. a jej zvyšovanie predpokladá 20 perc. spoločností (v Trenčianskom kraji 58 perc.).
 

Prácu majú podniky priemerne na osem mesiacov

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na osem mesiacov. Rovnako to bolo aj v júli a júni. Najvyššiu zásobu práce majú podniky s 500 a viac zamestnancami (na 10,8 mesiaca), z územného hľadiska sú to spoločnosti so sídlom v Trenčianskom (na 12,6 mes.) a Bratislavskom kraji (na 10,2 mes.).

Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie momentálnej situácie v ekonomike stavebných firiem a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva Štatistický úrad SR každý mesiac. V auguste 2011 sa na ňom zúčastnilo 478 subjektov, ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld úrovne celkového dopytu a očakávanej zamestnanosti. Obe saldá sú sezónne očistené a majú rovnakú váhu.

Podobné články