Novela zákona chce vlastníkov bytov lepšie chrániť pred neplatičmi

16.02.2019, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Účelom novelizácie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú podpísal prezident republiky Andrej Kiska, je chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi a neplatičmi odstránením problémov z praxe.

Návrh novely zákona do parlamentu predložil poslanec Národnej rady SR Peter Pamula (SNS), účinnosť nadobudne 1. apríla 2019. Novelizácia spresňuje pojmy tak, aby nemohlo dochádzať k rozličným výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti, pričom schodky spojené s užívaním bytu neplatiča a preddavkovými platbami do fondu prevádzky, údržby a opráv hradia obyvatelia zo svojho vrecka.

panelak-asb-sk-1X.jpg

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z roku 1993 umožnil na Slovensku transformáciu bytového fondu a podmienky dodnes využilo viac ako 80 percent nájomcov na získanie vlastníckych práv k týmto bytom.

"Cieľom zákonného záložného práva je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri uplatňovaní ich vlastníckych práv voči dlžníkom spomedzi ich radov. Tento cieľ však nebol splnený najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe, hoci záložné právo existuje zo zákona, a teda ide len o jeho deklarovanie v katastri nehnuteľností," povedal P. Pamula.

Najčastejším dôvodom odmietnutia vykonania zápisu záložného práva je podľa poslanca výklad, že o zápis možno požiadať len pri vzniknutých pohľadávkach. "Ide o absolútne nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keďže aplikačná prax aj právna veda pri tomto slovotvare predpokladá aj smerovanie do budúcnosti. Teda nielen tých pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj tých, čo ešte len vzniknú," uviedol P. Pamula. Záložné právo predpokladá možnosť vzniku pohľadávok voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov zo strany dlžníkov a neplatičov do budúcnosti.

Foto: asb.sk

Podobné články