Dajte pozor, aby vás vykurovacia sezóna nezastihla nepripravených

26.10.2022, Juliana Murcínová | Rodinné domy

Vykurovacia sezóna je už tu. A s ňou aj riziko vzniku požiarov v dôsledku kúrenia. Ohrozené však nie sú len domácnosti, kde sa kúri tuhými palivami, rizikom je aj elektrina či plyn. Škodám na živote, zdraví a majetku sa pritom dá relatívne ľahko predísť.

V súvislosti s vykurovaním treba myslieť i na možné nevyžiadané náklady, ktoré by mohli vzniknúť v prípade nehody a škodovej udalosti. Stav vykurovacích telies treba kontrolovať, vyčistiť ich a zabezpečiť revíziu. Inak sa znižuje ich výkonnosť a spoľahlivosť, zvyšuje sa riziko problémov – porúch, skratov, požiarov, výbuchov.

Kurenie-poziar-1-X.jpg


Príčiny požiarov

Za požiarmi v domoch počas vykurovacej sezóny sú mnohé príčiny, ale na prvú priečku v prípade rodinných domov jednoznačne patrí vyhorenie sadzí. Podľa oficiálnej štatistiky Hasičského a záchranného zboru SR v rodinných domoch vypuklo v roku 2021 celkovo 1 102 požiarov. Ich najčastejšou príčinou bolo spomínané vyhorenie sadzí (440 prípadov). V období 2016-2020 vzniklo v priemere 7,28 percenta požiarov práve pre poruchu a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

Druhou najčastejšou príčinou požiarov a ďalších škodových udalostí, ktoré súvisia s kúrením, je nevyhovujúci stav kotlov. "Dnes sa často stretávame aj s poškodením elektroniky (riadiacich jednotiek, čerpadiel) plynových kondenzačných kotlov v dôsledku nepriameho úderu blesku, prepätia či podpätia," dopĺňa Jozef Bösörményi, likvidátor poistných udalostí Poisťovne Premium.


Protipožiarne opatrenia

K potlačeniu rizika šírenia požiaru v dome môžu prispieť viaceré stavebné úpravy a materiály. Vypuknutie požiaru v mnohých prípadoch možno minimalizovať vhodnými preventívnymi opatreniami a zároveň bývanie účinne ochrániť pred jeho šírením. Toto je veľmi dôležité, najmä ak ide o taký veľký priestor, akým je dom.

Preto už pri výstavbe či rekonštrukcii treba dbať na výber kvalitných izolačných materiálov. Tie môžu ochrániť konštrukcie či spomaliť ich deštrukciu pri pôsobení ohňa a vzápätí zvyšujú požiarnu bezpečnosť budovy.

Kurenie-poziar-2-X.jpg

"Dom alebo byt, či už pri výstavbe alebo rekonštrukcii, musí riešiť i protipožiarne zabezpečenie. S tým súvisí aj výber tepelnej izolácie v domácnosti. Výber kvalitnej PUR peny v certifikovanom konštrukčnom zložení namiesto vlny môže často poskytnúť viac času na evakuáciu osôb či hmotného majetku. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby sa použil certifikovaný systém, ktorý aj po vypuknutí požiaru dokáže v maximálnej možnej miere minimalizovať škody," hovorí Lukáš Kmenta, Country manager spoločnosti Huntsman Building Solutions.


Ako sa správne poistiť proti riziku požiaru

Okrem revízií, vyčistenia a ďalšej potrebnej údržby vykurovacích zariadení je užitočné skontrolovať aj poistenie rizík spojených s vykurovacou sezónou.

"Tieto riziká sa dajú poistiť v rámci štandardného poistenia stavieb a domácnosti. Keďže však väčšina poisťovateľov ponúka riziká zoradené do rozličných balíkov krytia, zo strany klientov je dôležité skontrolovať, aby súčasťou vybraného rozsahu krytia boli aj riziká súvisiace s vykurovaním. Predovšetkým ide o riziko požiaru, výbuchu a vody z pevne zabudovaných vykurovacích, prípadne aj solárnych systémov vrátane zariadení – kotol, čerpadlá, panely a podobne – pripojených na tieto systémy patriace k poistenej stavbe," odporúča Milan Holinďák, riaditeľ produktového oddelenia Poisťovne Premium.

Pri nehnuteľnostiach, kde sa ako doplnkový zdroj tepla využíva kozub alebo kozubové kachle, má podľa neho krytie rizika požiaru v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti ešte väčšie opodstatnenie.

"Požiar patrí medzi riziká, ktoré bývajú štandardne zahrnuté v základnom krytí v rámci poistenia nehnuteľnosti aj domácnosti. Medzi škody spôsobené požiarom sa zaraďujú aj škody v dôsledku pôsobenia hasiacej látky použitej pri likvidácii požiaru. Nie všetky poisťovne však majú v základnom krytí zahrnuté napríklad škody spôsobené dymom náhle uniknutým z vykurovacích telies, čo môže byť tiež príkladom škody spojenej s vykurovaním rodinných domov," spresňuje M. Holinďák.

RW-fire-4-X.jpg


Čo je potrebné na posúdenie škôd?

Keď sa stane to, čo si nikto neželá – teda keď vypukne požiar, robíme, čo treba. Hasíme. Podľa rozsahu a okolností vlastnými silami alebo necháme boj s ohňom a dymom na hasičov. Kedy a ako treba kontaktovať poisťovňu?

"Poistnú udalosť treba nahlásiť čo najskôr po uhasení požiaru," radí J. Bösörményi. "Vhodné je vyhotoviť aj vlastnú fotodokumentáciu z miesta vzniku škody, ktorú následne doložíte poisťovateľovi. Ten vás bude v čo najkratšom čase kontaktovať ohľadne obhliadky poškodenia a zároveň si vyžiada všetky doklady potrebné na posúdenie poistnej udalosti."

Znamená to, že treba zdokladovať, či bola urobená povinná revízia komína aj vykurovacieho zariadenia. Ak boli k požiaru privolaní hasiči, treba rátať s tým, že poisťovňa si od príslušného oddelenia hasičského a záchranného zboru vyžiada správu o príčine vzniku požiaru na prípadné zistenie porušenia požiarno-bezpečnostných predpisov, ktoré mali vplyv na vznik požiaru.

Pri posudzovaní poistnej udalosti je zásadné určiť príčinu vzniku škody a rozsah poškodenia. V prípade poruchy, napr. elektroniky plynového kotla, poisťovateľ vyžaduje vyjadrenie servisného subjektu k príčine a rozsahu poškodenia. Na korektné posúdenie poistnej udalosti treba poisťovateľovi zdokladovať vek poškodeného kotla, protokol o vykonaní povinnej revízie zariadenia aj vyjadrenie príslušného elektrorozvodného závodu k prepätiu v sieti.

Kurenie-poziar-3-X.jpg


Čo treba ešte vedieť o poistení majetku

Radí M. Holinďák, riaditeľ produktového oddelenia Poisťovne Premium:

  • Je dôležité, aby súčasťou poistného krytia všetkých zariadení pripojených na vykurovacie systémy boli aj riziká, ktoré súvisia s ich možným poškodením nepriamym úderom blesku, prepätím, podpätím, prípadne aj skratom v elektromotore.
  • Každý poisťovateľ má vo svojich podmienkach pre poisteného uvedenú povinnosť udržiavať svoj poistený majetok v dobrom technickom stave, vykonávať alebo zabezpečovať stanovené revízie a kontroly, používať ho podľa návodu na obsluhu a údržbu a na účel, na ktorý ho výrobca určil. Ak táto povinnosť nebude splnená, poisťovateľ má právo primerane znížiť poistné plnenie za vedomé porušenie tejto povinnosti, ak porušenie tejto povinnosti malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov. Napríklad ak poistený nezabezpečí pravidelnú revíziu a čistenie komína a z dôvodu vyhorenia usadených sadzí v komíne vypukne požiar, ktorý spôsobí škodu na nehnuteľnosti alebo zariadení domácnosti, poisťovňa zníži poistné plnenie za vedomé porušenie povinností.

Foto: istockphoto.com, Rockwool

Podobné články