NKÚ opäť skontroluje výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest

08.06.2013, SITA | Inžinierske stavby

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) pripravuje kontrolu vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2011 a 2012 vrátane súvisiacej infraštruktúry.

Kontrolu uskutoční úrad na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). "Kontrolná akcia na ministerstve bude zameraná na stanovenie priorít v príprave investičných akcií a v NDS na výkonnostnú kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov. Plánovaná je na september až november a jej výsledky možno očakávať v decembri tohto roku," hovorí zastupujúca riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou v NKÚ Iveta Bieliková.

Podobnú kontrolu vykonal NKÚ v roku 2009 pri výstavbe diaľnice D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie v dĺžke 12,9 kilometra. Kontrolóri vtedy zistili vážne nedostatky, najmä vo verejnom obstarávaní a zvyšovaní nákladov stavby. Víťaz súťaže, s ktorým v roku 1998 Slovenská správa ciest (NDS vznikla v roku 2005) podpísala zmluvu o dielo v sume takmer 88 miliónov eur, v dôsledku prerušenia stavby odstúpil. Nový dodávateľ prevzal stavbu v roku 2004 tak, že prevzal pôvodnú zmluvu o dielo.
 

Preverovali stavby za roky 2010 a 2011

Podľa kontroly nebola uskutočnená verejná súťaž s konečným dodávateľom, a tým neboli vytvorené predpoklady na stanovenie objektívnej ceny. Vzhľadom na predĺženie, resp. prerušenie výstavby bolo potrebné zohľadniť nové technické normy a ďalšie vplyvy, ktoré sa premietli do podpísania 60 dodatkov so zvýšením nákladov takmer o 79 mil. eur. Na tejto sume sa podieľali aj vyvolané investície v sume takmer 24 mil. eur, čo tvorilo takmer 12 percent celkovej ceny stavby. Nedostatky boli takisto v dodržiavaní zmluvných vzťahov, vo fakturácii a v účtovníctve.

NKÚ vlani skontroloval aj rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry v rokoch 2010 a 2011. Výberovo preveril čerpanie bežných výdavkov ministerstva dopravy a NDS v roku 2010 v sume 42 mil. eur a v roku 2011 za takmer 29 mil. eur.

Nedostatky boli podľa úradu najmä v dodržiavaní zmluvných podmienok, v absencii stratégie opráv a údržby, nepreukázateľnom účtovníctve za realizované služby, neskorom vyhodnocovaní zimnej služby, ako aj vo verejnom obstarávaní.
 

Práce sa odsúhlasovali až po ich vykonaní

NDS vykonávala opravy diaľnic, ktoré neboli dohodnuté vopred s ministerstvom, ale až po realizácii vykonaných prác. "Tieto práce boli formálne odsúhlasené formou dodatku až po ukončení kalendárneho obdobia do požadovanej výšky finančných prostriedkov. Zo žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu nebolo možné posúdiť reálny stav účelnosti vynaloženia finančných prostriedkov," pokračuje I. Bieliková.

Vytvárali sa tak podľa úradu podmienky na neopodstatnené zvyšovanie čerpania peňazí zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo dopravy preplatilo finančné prostriedky aj na práce, ktoré nesúviseli s opravami a s údržbou diaľnic a rýchlostných ciest.

NKÚ už skôr skontroloval na ministerstve dopravy a v Slovenskej správe ciest (SSC) aj vynakladanie verejných prostriedkov na výstavbu ciest prvej a druhej triedy v rokoch 2010 a 2011. Kontrola zistila, že ministerstvo určovalo pre SSC záväzné ukazovatele, pričom kontrakty a dodatky k nim neboli zverejnené v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a s Občianskym zákonníkom. Nesprávne sa čerpali kapitálové výdavky nesúvisiace s výstavbou ciest.
 

Na použitie peňazí si NKÚ posvieti aj o rok

"Týmto spôsobom sa skryto zvýšili prevádzkové výdavky SSC a skreslili náklady na výstavbu ciest, z toho v roku 2010 v sume 54,5-tisíca eur a v roku 2011 v objeme 319,4-tis. eur," spresňuje I. Bieliková. Ministerstvo a cestári tak podľa NKÚ porušili finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Kontrolóri si posvietili aj na dodržiavanie hospodárnosti pri financovaní nákladov výstavby cesty druhej triedy Nová Bystrica - Oravská Lesná. S výstavbou komunikácie súvisel aj súdny spor medzi SSC a skupinou troch zhotoviteľov a ich následná mimosúdna dohoda o vyrovnaní v sume 15,853 mil. eur, z čoho v roku 2011 cestári uhradili 9,1 mil. eur. Ku kontrole neboli predložené žiadne relevantné písomné dokumenty z rokovaní o mimosúdnom urovnaní.

"V roku 2014 plánujeme kontrolu vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest, ktoré sa realizovali v rokoch 2012-2013. Predmetom kontroly bude výkonnostná kontrola vybraných úsekov – hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov," dodáva I. Bieliková.

Podobné články