Schválili aktualizovanú koncepciu územného rozvoja Slovenska

11.08.2011, SITA | Správy zo stavebníctva

Návrh Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011, ktorá podľa stavebného zákona predstavuje zmeny a doplnky č. 1 koncepcie spred desiatich rokov, schválila vláda SR.

Podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré návrh predložilo, najväčším problémom je trasovanie cestnej komunikácie medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, ktoré bude musieť byť vyriešené v podrobnejších štúdiách a dokumentáciách.

Záväzná časť koncepcie musí byť následne vyhlásená nariadením vlády. Na základe schválených zmien a doplnkov koncepcie preto minister dopravy Ján Figeľ má do konca novembra 2011 predložiť novelu nariadenia vlády z roku 2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť koncepcie územného rozvoja Slovenska.

Žilinský samosprávny kraj mal k návrhu koncepcie štyri zásadné pripomienky. Rezort dopravy a výstavby tri z nich neakceptoval, no po rozporovom konaní kraj dve pripomienky stiahol. Ministerstvo naďalej neprijalo výhradu kraja k spomínanému trasovaniu cesty z Banskej Bystrice do Ružomberka, keďže ide o koridor, ktorý je v súlade s prílohou zákona o pozemných komunikáciách, Programom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a s ostatnými koncepčnými materiálmi rezortu dopravy.

Koncepcia územného rozvoja Slovenska je podľa stavebného zákona územnoplánovacou dokumentáciou celoštátneho stupňa a spracúva sa tak pre celé územie SR. Koncepcia rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny a jej regiónov.

Územnoplánovacia činnosť je permanentná, pričom ministerstvo má povinnosť podľa stavebného zákona sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie územia v schválenej koncepcii v roku 2001. Ministerstvo má každé štyri roky predložiť na rokovanie vlády správu o stave v oblasti územného rozvoja štátu.

Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2011 so zmenami a s doplnkami predchádzajúcej koncepcie spracovala bratislavská spoločnosť Aurex, s.r.o. Vlastný materiál sa v súlade s vyhláškou ministerstva životného prostredia o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii skladá z grafickej a textovej časti ako doplnenie a zmena pôvodnej schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na predchádzajúce výkresy v mierke 1:500 000.

Podobné články