Nálada v stavebníctve stále klesá, zhoršila sa aj vo februári

01.03.2011, Ivo Nittmann | Štatistiky, analýzy, trendy

Nálada stavebných firiem sa po januárovom poklese zhoršila aj vo februári 2011.

Indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý hovorí, ako stavebné podniky hodnotia svoju situáciu a aké sú ich očakávania na najbližšie tri mesiace, sa vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil o 1 bod na hodnotu -40,5 bodu. Jeho vývoj ovplyvnilo najmä očakávané ďalšie znižovanie zamestnanosti v nasledujúcich troch mesiacoch.

Oznámil to Štatistický úrad SR, ktorý dodal, že za úrovňou dlhodobého priemeru zaostal indikátor o 16,5 percentuálneho bodu (p.b.). Nálada v slovenskom stavebníctve sa po období útlmu zlepšovala od vlaňajšieho septembra až do decembra. Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997, na historicky najnižšej úrovni bol v druhej polovici roku 1999.

Naďalej sa však zlepšuje nálada v ekonomike SR, keď indikátor ekonomického sentimentu (IES) sa vo februári zlepšil o 0,3 bodu na 97,4 p.b. Vývoj indikátora bol pozitívne ovplyvnený zvýšením dôvery medzi spotrebiteľmi. Medziročne IES vzrástol o 10,3 bodu, no oproti dlhodobému priemeru naďalej mierne zaostáva o 0,5 bodu.
 

Dopyt po stavebnej produkcii je nedostatočný

Trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní s januárom, keď mal hodnotu -12 bodov, zvýšil na 1 bod. Vyššiu stavebnú aktivitu konštatovali vo februári 4 percentá respondentov, 54 perc. ju hodnotilo ako nezmenenú a zníženie zaznamenalo 42 perc. podnikov.

Hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii sa zvýšilo o 6 bodov na -49 p.b. Za viac než dostatočný ho považovalo 1 perc. stavebných spoločností, ako o dostatočnom dopyte sa vyjadrovali približne dve pätiny (43 perc.) a viac ako polovica firiem (56 perc.) dopyt vnímala ako nedostatočný.

Medzi najvýraznejšie faktory limitujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 49 perc. respondentov nedostatočný dopyt po nej, 28 perc. poveternostné podmienky a 18 perc. finančné obmedzenia. Stavebné podniky ďalej uvádzajú ako výraznú bariéru dlhé lehoty splatnosti faktúr, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov a z toho prameniacu druhotnú platobnú neschopnosť. Bariéry rastu nezaznamenali vo februári 2 perc. podnikov, pričom v januári to bolo iba 1 perc.
 

Veľké firmy stále uvažujú o prepúšťaní

Stavebné firmy v najbližších troch mesiacoch očakávajú, že pokles zamestnanosti sa nezastaví. Konjunkturálne saldo počtu zamestnancov – rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami spoločností vyjadrenými v percentách, sa v porovnaní s januárovou hodnotou znížilo o 8 bodov na -32 p.b.

S ďalším znižovaním zamestnanosti počíta 40 perc. respondentov (spomedzi podnikov s 500 a viac zamestnancami 74 perc.), prijímanie zamestnancov predpokladá 9 perc. respondentov a 51 perc. subjektov o zmenách v nasledujúcom období neuvažuje.
 

Očakáva sa pokles stavebnej aktivity

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s januárovým hodnotením zvýšilo o 3 body na 2 p.b. Rast cien predpokladá 15 perc. firiem, z nich 3 perc. očakávajú rýchlejšie tempo vzostupu ako v predchádzajúcom období, 11 perc. odhaduje, že tempo rastu bude rovnaké, a 1 perc. ráta s jeho spomalením. So zmenami cien neuvažuje 72 perc. podnikov a znižovanie predpokladá 13 perc. respondentov.

Hodnotenie ekonomickej situácie stavebných firiem v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zlepšilo, konjunkturálne saldo vzrástlo o 5 bodov na -10 p.b. S ďalším zlepšovaním ekonomickej situácie počíta 7 perc. spoločností, 61 perc. zmeny vo vývoji nepredpokladá a zhoršenie očakáva 32 perc. organizácií (v Košickom kraji 49 perc.).
 

Práce je v priemere na sedem mesiacov

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na sedem mesiacov. Najvyššiu zásobu práce majú podniky s 500 a viac zamestnancami (na 9,2 mesiaca), z pohľadu výrobného zamerania spoločnosti realizujúce inžinierske stavby, opravy a údržbu (na 9 mes.). Z územného hľadiska majú najviac zabezpečenú prácu firmy so sídlom v Trenčianskom (na 9,6 mes.) a Bratislavskom kraji (na 8,4 mes.).

Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie momentálnej situácie v ekonomike stavebných firiem a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva Štatistický úrad SR každý mesiac. Vo februári 2011 sa na ňom zúčastnilo 442 subjektov, ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld úrovne celkového dopytu a očakávanej zamestnanosti. Obe saldá sú sezónne očistené a majú rovnakú váhu.

Podobné články